>> امروز

01:47:22 - 97/1/22
Print This Page
قدرت سیاسی و تفنگ!

"قدرت سیاسی از لوله تفنگ خارج می شود!"، این جمله مشهور مائوتسه تونگ رهبر فقید چین است که در دهه های ۵۰ و۶۰ و ۷۰ میلادی بر سر زبان آزادی خواهان و چریک های انقلابی آن زمان بود. این شعار متناسب با فرهنگ انقلابی و خشن سال های نیمه قرن بیستم بود و پس از آن دولت های نظامی - امنیتی و یا کودتائی یکی پس از دیگری در نیمه دوم قرن گذشته سرنگون شدند و جای خود را به غیر نظامیان دادند، از جمله دولت های پینوشه در شیلی و یا در همسایگی ایران می توان از پرویز مشرف در پاکستان و کنان اورن در ترکیه نام برد.

امروزه در عرصه های ملی، قدرت سیاسی کشورها را آرائی که در انتخابات توسط مردم به صندوق ریخته می شود تشکیل می دهد و نه گلوله هائی که از لوله تفنگ خارج می شود! فرهنگ سیاسی رو به گسترش در جهان امروز، فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی است و نه زور و استبداد و تجاوز به حقوق مردم، آنهم توسط نظامیانی که طبق قانون از ورود در رقابت های سیاسی منع شده اند.

اما به نظر می رسد که عناصر سیاسی و برخی نظامیان ما در ایران ۵۰ سال از زمانه خود عقب هستند. در این روزها اظهار نظر برخی عناصر غیر مسئول و یا نماینده ای از مجلس در باره ضرورت انتخاب یک نظامی به عنوان رئیس جمهور، همچنین تلاش برای برکناری شهردار منتخب تهران و همزمان با آن ایجاد بی ثباتی در نرخ ارز و افزایش مجدد و ناگهانی آن نمی تواند اتفاقی و بدون برنامه ریزی(دولت در سایه!) باشد.

البته این به مفهوم سرپوش گذاشتن بر ضعف های دولت در بخش های اقتصادی، رسانه ای و کارشناسی نیز نباید تلقی شود.

منبع: اینستاگرام نویسنده


نویسنده: مصطفی معین