>> امروز

22:12:47 - 97/1/12
Print This Page
جعفر افقهي هم رفت، ما هم مي رويم.

" سعدي :
مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند "

افقهي از جمله نمايندگاني بود كه با پاكي و مردانگي زيست. مرد روزهاي سخت و وفاداربه آرمان ها و تعهداتش بود.

بگذار راحت بگويم ، امثال ِ افقهي را امروز زياد نمي بينيم.

در وزرات آموزش و پرورش ، علي رغم برخي پيشنهادات مديريتي ، طفره مي رفت ، مي گفت حضورما حساسيت ايجاد مي كند. بهتر است ما نباشيم ، اما كارها پيش برود.

مفيد بودن برايش مهم بود تا مشهور بودن و مسول بودن. بي سرو صدا و بي هياهو كار مي كرد.

افقهي در مجلس ششم همچون ديگر گوهر از دست رفته ما ، محمد علي سعدايي ، نماينده جهرم پركار و تشكيلاتي بود.

افقهي در فراكسيون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و سعدايي در فراكسيون مشاركت فعال بودند.
هر دو نمونه اي از ساده زيستي و بي ادعايي و پركاري بودند.

باوركنيم كه اين نسلِ مجاهدانِ بي ادعا در حال كم شدن هستند. باور كنيم و باور كنند ، كه بدون امثال سعدايي ها و افقهي ها پاي اين نظام به شدت مي لنگد.

زندگي جديدِ افقهي در سراي باقي قرين رحمت باد.
و ياد و ذكر خوبي هايش ميراث ماندگار او در ميان ماست.


نویسنده: محمد كيانوش راد