>> امروز

23:33:30 - 94/10/2
Print This Page
فرج کمیجانی، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بازداشت شد

فرج کمیجانی، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مسوول منطقه مرکزی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بازداشت شد.

به گزارش کلمه، فرج کمیجانی، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مسوول منطقه مرکزی ۱ (استان های مرکزی، قم و زنجان ) شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بازداشت شد.

ساعت ۸ صبح امروز ماموران پلیس امنیت با حکم بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای قاضی مقدس به دفتر فرج کمیجانی در مجتمع فنی رسالت مراجعه کردند و پس از بازرسی، او را با خود بردند.

ماموران آقای کمیجانی را به منزل برده و آنجا را هم بازرسی کردند؛ از منزل و محل کار فرج کمیجانی دو کیس و تعدادی سر رسید جمع آوری شده است.