>> امروز

19:31:07 - 92/11/21
Print This Page
بیانیه جبهۀ مشارکت ایران اسلامی به مناسبت سالروز ٢٢ بهمن و دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمائی این روز ملی

امروز: در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ٢٢ بهمن جبهه مشارکت با صدور بیانیه ای بمناست اینروز و تبریک به ملت ایران، از مردم خواسته است با حضور و مشارکت فعال در مراسم بزرگداشت این روزملی وحدت و انسجام خود را در پاسداری از ارزشها و اهداف اصلی انقلاب به نمایش گذارند و عزم خود را برای تحقق این اهداف به رغم همه سختی ها و مشکلات اعلام دارند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

در تاريخ هر ملتي روز يا روز هایی است كه با سرنوشت آن ملت گره خورده است. ٢٢ بهمن برای ملت ايران چنين روزی است. اين روز بزرگ تاريخی، برای مردم ايران كه دلبسته آزادی و طالب استقلال و مشتاق حكومتی عدل بنياد و داد محور و اخلاق پروراند سر آغاز زندگي نوينی است كه به رغم همه كژانديشی ها و انحرافات قابل پيش بينی يا بدعت های به وجود آمده در مسير انقلاب همچنان منشأ اميد و سرچشمه نشاط است.
فرزندان انقلاب اسلامی با تأسي به امام خود همواره بر اين باور بوده و هستند كه تنها در سايه آزادی و استقلال امكان بنا نهادن حكومتی مردمی و مبتنی بر اسلام ناب وجود دارد و در چنين فضايی پيشرفت و آبادانی ميهن تحقق پيدا می كند.
اينك ٣٥ سال پس از پيروزی انقلاب اسلامي جبهه مشاركت ايران اسلامی با گرامی داشت ياد امام عزيز و شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس و با تعظيم به انسانهايی كه از عزيزترين سرمايه های خود مايه گذاشتند تا انقلاب بماند نكاتی را به عرض ملت ايران می رساند:

١- درخت تنومند انقلاب اسلامی در زمانۀ ما چنان بارور شده است كه به رغم بدخواهان خارجی و كج انديشان داخلی استوار ايستاده است و تند بادهای مسموم با اراده و ايستادگی صاحبان اصلی كشور يعنی مردم و بخصوص جوانان نتوانسته است اساس انقلاب را منحرف كند و ايران همچنان در مسير اصلاح به پيش مي رود و اميد مي رود باز همه سرمايه های مادی و معنوی كشور و بخصوص توان انسانی آن بدون تنگ نظری های گذشته در راه خدمت به ايران مجال بروز پيدا كند. بر همه ما لازم است تا با تمام توان برای زدودن غبارهای سياه ظلم و فقر و فساد و تبعيض به پا خيزيم و اجازه ندهيم زنگاره های جهل و خرافه و تحجر و خودكامگي چهره منور انقلاب را ملكوك كند.

٢- يكی از بزرگترين سرمايه های كشور تكثر فكری و فرهنگی و سياسی، تنوع قومی و نژادی و زبانی، تفاوت باورهای دينی و مذهبی و فراوانی سبك های زندگی است. اشتباه بزرگ خانمان سوز در چنين سرزمينی اين است كه اين وضعیت را تهديد و خطر بدانيم و در صدد نفی اين واقعيت ها برآييم و زندگی را بر كسانی كه چون ما نمی انديشند يا همانند ما نمی پوشند يا با زبان ما سخن نمي گويند سخت كنيم و در صدد حذف آنچه نمي پسنديم بر آييم. پسنديده آن است كه همه اين غير خودی های ظاهری و دگر باشی های طبيعی را خودی بدانيم و بکوشيم همه را در زير چتر " ايران" به وحدت ملي بخوانيم و اصل برابر حقوقی همه إيرانيان را به رسميت بشناسيم و مجال مشاركت همگان برای توسعه و رفاه ملی را فراهم كنيم.

٣- در جهان ناعادلانه امروز در سطح بين المللی، آشكار يا پنهان، زور حرف اول را مي زند. هر دولتي در راه تأمين منافع ملی خود ابایی از تضييع حقوق ملت های ديگر ندارد و استراتژی همه دولت ها ، تضعيف و در صورت امكان حذف رقيب بين المللی خود است. اين روابط حاكم بر جهان بخصوص ملت ما را به هوشياری و بيداری بيشتر فرا می خواند چرا كه دكترين انقلاب اسلامی درانداختن طرحی نو در جهان بوده است. متأسفانه تبليغات سياه دشمنان انقلاب و از آن تأسف بارتر رفتارهای نابخردانۀ بعضی افراد و گروه ها در داخل كشور، بخصوص در چند سال اخير، اين هدف خيرخواهانۀ انقلاب را وارونه و به صورت جنگ طلبی نشان داده است تا جایی كه حيات طبيعی ملت را نيز با مخاطره جدی روبرو ساخته است. در حالی كه اساس انقلاب ما چون دين مبين اسلام بر رحمت، برادری، عدالت، خيرخواهي و سعادت همه مردم جهان استوار است. خوشبختانه با روی كار آمدن دولت تدبير و اميد اين برآورد وجود دارد كه اين دولت در عرصه سياست خارجی باز تاب دهنده خواست های مردم ايران باشد و بيش از پيش در تنش زدايی و ايجاد فضای مفاهمه و صلح در جهان تلاش كند.

٤- پس از ٨ سال دوران سخت و پر هزينه، ملت ما اينك شاهد فضای جديدی است كه شاكله اصلي آن را اميد تشكيل می دهد. حضور حماسی مردم در ٢٤ خرداد با هدايت آقايان خاتمی و هاشمی و پيروزی آقای روحانی روند استهلاك سريع و سقوط آزاد کشور را متوقف كرد و نقشه راه پيشرفت و توسعه را پيش پای مسئولان گشود. تجربه سالهای گذشته و فراز و نشيب های پس از انقلاب به ما آموخته است كه اينك كشور نيازمند وحدت در عين رقابت سالم و منصفانه جريانهای سياسی و فكری است. بخوبی آموخته ايم كه تنها با اتكای به آرای مردم می توان از بحرانها رهايی يافت و در دنيای امروز در برابرسخت افزارهای زياده خواهان تنها با قدرت نرم مردمی می توان ايستاد. آموخته ايم كه فصل الخطاب همه منازعات مرسوم سياسي بايد قانون و انتخابات آزاد، سالم و منصفانه باشد. در عين حال می دانيم كه همه شهروندان ايرانی چه در اكثريت باشند چه اقليت، دارای حق غير قابل سلب برای مشاركت سياسی و اجتماعی هستند و بايد سهم و رای آنها در اداره امور و ساختن كشور مراعات گردد. در اين ميان رفع حصر از آقايان موسوی و كروبی و خانم رهنورد و آزادی زندانيان سياسی می تواند فضای همدلی و همراهی نيروهای انقلاب را گرم تر كند اما نيروهای اصلاح طلب هرگز تلاش خود برای تحقق آرمانهای امام را منوط به تحقق اين شروط به حق نمی كنند. ما اميدواريم واژه حذف از فرهنگ سياسي ايران حذف شود. البته بايد هشدار داد نيروهای بحران زی كه منافع اقتصادی آنها با اين انتخابات به خطر افتاده است نتوانند به نام انقلاب و مردم در دوران دولت برآمده از آرای مردم باز به ويژه خواری و رانت جویی خود ادامه دهند.

٥- روز ٢٢ بهمن برآيند همه اين آرمانها و نمايانگر وحدت ملی ايرانيان حول اهداف جاودانی انقلاب اسلامی است. با اين معنا حضور در راهپيمايي اين روز برای همه دلبستگان استقلال و آزادی و حاكميت رأی مردم ضروری است. ما می توانيم ٢٢ بهمن را روزی متفاوت از تمام روزهای ديگر سال بدانيم. اين روز مي تواند نوروز سياسي ايران باشد. روزی كه همه ايرانيان بر اصول مشترك خود اجماع مي كنند و اختلافات كوچك و بزرگ خود را كنار مي گذارند و تنها بر يكرنگي و يگانگی ملی خود پای مي فشارند. اين حالت تنها در صورتی تحقق می يابد كه مراسمی كاملا ملی و نه جناحی و حكومتی داشته باشيم. برگزار كنندگان اين مراسم تنها خدمتگزار مردم برای تأمين آسايش و امنيت آنها برای حضور در اين جشن ملی هستند و نه آمران به اینکه آنها چگونه باشند و اگر خدای ناكرده بخواهند چون سالهای قبل به بهره گيری جناحی فكر كنند و اميال خود را بجای خواسته ملت جا بزنند گناهی نابخشودنی مرتكب شده اند. بديهی و طبيعی است كه اختلافات سياسی يا اقتصادی و بخصوص در بارۀ مسئله هسته اي وجود داشته باشد اما اگر آنچنان كه شنيده مي شود عده ای تند رو بخواهند با طرح شعارهای انحرافی يا قطعنامه های جناحی از اين مناسبت سوء استفاده كنند در حقیقت به کار شکنی در رویکرد جدید دولت و نظام در عرصه بین المللی پرداخته و با اين اقدام خود نه تنها پايه هاي تازه بنا شده اعتماد سازی جهاني را ويران مي كنند بلكه تخريب گر اعتماد مردم به توانايی نظام در رفع مشكلات آنها خواهند بود.

جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن تبريك اين مناسبت بزرگ به همه ملت ايران از عموم مردم كشور می خواهد برای تجديد بيعت با آرمانهای اصیل خود با حضور پر شور و با سردادن شعارهاي " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " ، " نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی " و " الله اكبر " اراده خود را بر تداوم سربلندی ايران نشان دهند. همه اعضای جبهه در سراسر كشور در اين روز در كنار ملت در این راهپيمايی ملی شركت خواهند كرد.

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
١۹/١١/١٣۹٢