>> امروز

18:59:30 - 92/7/19
Print This Page
غلامعلی رجایی

امروز: می دانستم! ولی تذکر یکی ازدانشجویان مقطع کارشناسی ارشدم مرا بیشترحساس کرد که به بعضی سایتهای علمی واشخاص که دردولت امام زمانی رییس نارمکی سابق! فیلترشده بودند، سری بزنم و ببینم ادامه ماجرای فیلترینگ دردولت جدید ازچه قراراست.

نوشتم: سایت شهید بهشتی ، دیدم فیلتراست!نوشتم: سایت فرهنگ لغت نامه دهخدا! دیدم فیلتراست!به سایت بعضی ازمراجع سرزدم. نوشتم: سایت آیت الله العظمی صانعی، دیدم فیلتراست ! به سایت آیت الله بیات سرزدم، دیدم فیلتر است! سایت دفترمرحوم آیت الله العظمی منتظری هم هنوزفیلتراست. سایت شخصی خاتمی و مهدی کروبی که دیگر جای خود دارد.

بیش از۵۰ روز ازعمراین دولت می گذرد ومردم با رای خود به این دولت امیدها بسته اند.

ادامه رفتارهای زشت امنیتی سابق با مردم واندیشمندان ومراجع ونخبگان و..که میراث شوم دولت قبلی است، هرگز زیبنده این دولت نیست.باید این بساط را جمع کرد.

چرا درحکومتی دینی مقلدین بعضی مراجع با توجه به فیلتر بودن سایت مرجع تقلیدشان ناچار می شوند برای دیدن فتاوی ونظرات مرجع خود به سراغ فیلترشکن و فیس بوک بروند؟

این درد را باید به کجا برد که بعضی از مراجع ما به دلیل اعمال این محدودیتها ناچار شده اند برای حفظ ارتباط خود با مقلدینشان درفیس بوک صفحه داشته باشند؟

با دیدن این فیلترها به یاد ابتدای انقلاب افتادم که دردولت موقت با اینکه انقلاب شده بود بعضی ازمدیران در وزارتخانه ها ونخست وزیری برروی کاغذهایی که بربالای خود آرم شاهنشاهی یا عنوان بنیاد پهلوی داشتند نامه اداری می نوشتند وامام به آنها نهیب زدند :

" بازهم این آرمهای شاهین شاهی؟!اگرشاهین شاهی هستید، خوب بگید، تا مردم تکلیفشان را با شما روشن کنند!"

بنظر می رسداین دولت با گذشت دوماه ازعمر خود هنو دربعضی جاها احمدی نژادی است واین اصلا قابل قبول نیست.

احتمال می دهم دکترروحانی نمی داند هنوزسایت شهید بهشتی و فرهنگ لغت نامه دهخدا و.. فیلترهستند والا با صدور دستوری آنی به این روند زشت پایان می داد .

اگر توقع ما از دولت روحانی زیاد نباشد که نیست بنظرمی رسد دولت تدبیروامید سریعا باید اینگونه نشانه ها ومیراث شوم بجا مانده ازدولت قبل را شناسایی و برطرف کند وهمانند مخالفت کردن با گران شدن قیمت نان وبنزین ومکالمه تلفن یا..درعمل به مردم نشان دهد با ادامه تصمیمات احمدی نژادی که کشور را به این روزانداخت وخدا ازاو نگذرد، مخالف است.