>> امروز

09:07:01 - 92/4/19
Print This Page
اختلاف دولت و مجلس بر سر مستمری بگیران

امروز: روزنامه خراسان نوشت:

پس از مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 21فروردین ماه سال جاری برای افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران تامین اجتماعی، این تصمیم دولت در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به علت وجود مغایرت هایی با قوانین، با ایرادات مختلفی مواجه شده است که دولت نیز در پاسخ به این ابهامات تاکید کرده که این افزایش با توجه به اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده و نباید ابطال شود.