>> امروز

11:40:32 - 92/3/8
Print This Page

امیدوارم نگهبانان انقلاب نسبت به عملکرد خود در پیشگاه خدا توجیه داشته باشند

 سیدمهدی طباطبایی خطاب به سیدحسن خمینی: حق همان بود که شما به قلم آوردید