>> امروز

09:15:57 - 92/2/31
Print This Page
پنج ماه ماه حبس تعزیری برای حسین رونقی و نوید خانجانی

امروز: شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تبریز امدادگران کمپ سرند را به اتهام پخش نان کپک زده و تمرد از مامور به یک سال حبس تعزیری و ۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گزارش کلمه، این دادگاه در خصوص اتهامات ۱- سیدحسین رونقی ملکی فرزند سیداحمد ۲ - سیدحسن رونقی ملکی فرزند سیداحمد ۳ - بهروز علوی فرزند عبدالهادی ۴ - حمیدرضا مسیبیان فرزند حسین ۵ - فرید روحانی وارقانی فرزند ذبیح اله ۶ - واحد خلوصی درخشان فرزند حیدر ۷- شایان وحدتی فرزند مسعود ۸ - نوید خانجانی فرزند پرویز ۹ - مسعود وفابخش فرزند حسن ۱۰- هومن طاهری فرزند فرزاد ۱۱ - سپهر صاحبان فرزند حسن ۱۲ - دانیال حسنی فرزند علی ۱۳ - علی محمدی فرزند محمدرضا ۱۴ - مرتضی اسماعیل پور فرزند یوسف ۱۵- محمد ارجمندی راد فرزند ستار ۱۶ - محمد اسماعیل سلمان پور فرزند کریم ۱۷ - محمد امین صالحی فرزند محمد مهدی ۱۸ - محسن سامعی فرزند محمد ۱۹ - میلاد پناهی پور فرزند حسن ۲۰ - امیر روناسی نجیب فرزند محمد ۲۱ - بهرام شجاعی فرزند باقر دایر بر؛ مشارکت در تهدید علیه بهداشت عمومی و مشارکت در تمرد نسبت به مامورین انتظامی حین انجام ماموریت که منجر به مصدومیت مامورین شده، همگی را مجرم شناخته و محکوم کرده است.

بر اساس رای این دادگاه سیدحسین رونقی ملکی و نوید خانجانی هر کدام به ۵ ماه حبس تعزیری و مابقی امدادگران هر کدام به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

بر اساس این گزارش قاضی بخشی رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تبریز برخوردی توهین آمیز با وکلای پرونده و امدادگران متهم داشته که بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده است.

بنا به گفته این قاضی، وی به خواست اداره اطلاعات تبریز عمل کرده و ملاک تصمیم گیری و صدور حکم وی گزارش های خواسته های این نهاد امنیتی خواهد بود که به اعتقاد متهمان و وکلای آن ها، این اقدام وی اصل بی طرفی که در ماده ۳۹ آئین دادرسی کیفری این چنین عنوان شده است، "دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند،" را نیز نقض کرده است.

قاضی بخشی در اقدامی غیرقانونی امدادگران را تهدید کرده بود که برای ۲ سال به زندان خواهد فرستاد همچنین وی عنوان کرده بود که چرا یک سابقه دار سیاسی مانند حسین رونقی، که علیه نظام فعالیت داشته سینه سپر کرده و در مناطق زلزله زده فعالیت می کرده است؟

پیش از این بر اساس اساس حکم صادره در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاطی حملبر، سیدحسین رونقی ملکی به دو سال حبس تعزیزی، بهروز علویب به دو سال و سه ماه حبس تعزیزی، حمیدرضا مسیبیان به دو سال و شش ماه حبس تعزیزی، واحد خلوصی به دو سال حبس تعزیزی، بهرام شجاعی به دو سال حبس تعزیزی و فرید روحانی، سیدحسن رونقی ملکی، شایان وحدتی، مسعود وفابخش، هومن طاهری، سپهر صاحبان، دانیال حسنی، علی محمدی، مرتضی اسمائیل‌پور، محمد ارجمندی راد، محمداسماییل سلمان‌پور، محمدامین صالحی، محسن صامعی، میلاد پناهی پور و امیر روناسی هر کدام به به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره دادگاه انقلاب همه امدادگران در اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخته و محکوم شدند و برای نوید خانجانی نیز حکمی صادر نشده است.