>> امروز

12:26:26 - 92/2/24
Print This Page
برگزاری نهمین دادگاه قضات کهریزک در روز چهارشنبه

امروز: نهمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک، چهارشنبه 25 اردیبهشت در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه رسیدگی به اتهامات سه قاضی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک، سیامک مدیرخراسانی قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده، 25 اردیبهشت ماه را برای رسیدگی تعیین کرده است.

در جلسه قبل دادگاه که 23 اردیبهشت ماه برگزار شد، معاون وقت بازرسی فاتب برای ارائه برخی توضیحات در دادگاه حضور یافت.