>> امروز

01:52:55 - 92/1/10
Print This Page
مرکز پژوهشهای مجلس: پایین ترین تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۱ انجام شده است

امروز: روند تخصیص بودجه عمرانی طی سالهای ۷۶ تا ۹۱ نشان می دهد، پایین ترین تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۱ انجام شده است.

به گزارش سایت خبر آن لاین، عملکرد دولت در تخصیص بودجه عمرانی در دو دهه گذشته با اما اگرهای فراوانی همراه بوده است، از عدم تخصیص به موقع تا حجم بالای پروژه های عمرانی نیمه تمام در سالهای قبل، اما به نظر می رسد در سال ۹۱ فضای عمرانی کشور با هیچ یک از سالهای دهه هشتاد و نیمه دوم دهه هفتاد قابل مقایسه نیست.

در تازه ترین برآورد منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلش شورای اسلامی میزان تخصیص بودجه صورت گرفته نشان میدهد که در سال ۹۱ تنها ۲۸ درصد از بودجه پیش بینی شده به طرح های عمرانی تخصیص یافته است، در این گزارش همچنین با بررسی وضعیت اجرای پروژه های عمرانی در یک دوره زمانی ده ساله از سال ۸۱ تا سال ۱۳۹۱ به طور متوسط باید سالانه ۴۸۵ طرح عمرانی در کشور به پاین می رسید، اما این شاخص در عملکرد تنها ۱۲۷ طرح را به اتمام رسانده است، یعنی تحقق ۲۶ درصدی برنامه های عمرانی کشور طی یک دهه.

در این گزارش همچنین اشاره شده است، این عدم تحقق پیش بینی ها طی دهه مورد بررسی بالغ بر ۶۳۳۷۰ میلیارد تومان مازاد بر آنچه در بودجه های سنواتی پیش بینی شده، بر اقتصاد کشور هزینه تحمیل کرده است.

دیگر نسبت قابل تامل در عملکرد عمرانی کشور کاهش شدید نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری است که گویای افزایش شدید هزینه های دولت در مقایسه با توان توسعه زیربنایی است.

مقایسه عملکرد عمرانی و جاری در سال ۹۱ نشان می دهد نسبت تخصصی عمرانی ۱۲ درصد بودجه جاری بوده است یعنی به ازای هر ۱۰ تومانی که صرف هزینه های جاری دولتی شده، کمتر از یک تومان صرف توسعه کارهای عمرانی و زیربنایی در کشور شده است. متوسط این نسبت طی دوره ۷۶ تا ۹۰ معادل ۳۲ درصد بوده است و سپس به ناگهان در سال ۹۱ این نسبت افت شدیدی پیدا کرده است.