>> امروز

00:27:37 - 91/11/10
Print This Page
پرداخت نشدن سه ماه حقوق یکی از شرکت های سپاه پاسداران

امروز: شرکت تایت واتر بندرعباس وابسته به سپاه پاسداران سه ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.

براساس گزارش های رسیده از منابع محلی، تعداد زیادی از کارگران شرکت تایت واتر سه ماه حقوق معوقه دارند و حقوقی دریافت نکرده اند.

۵۲% از سرمایه شرکت تایت واتر بندرعباس متعلق به سپاه پاسداران است.

این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل و بارگیری کانتینر در اسکله بندر عباس است.