>> امروز

07:46:42 - 91/9/23
Print This Page
مصطفی تاجزاده: دیکتاتوری مذهبی بدتر است یا دیکتاتوری سکولار؟

به نام خدا

همسرعزیزم سلام!

وقتی در کیفرخواست فعالان انتخاباتی، از میلوسویچ به عنوان مظلوم انقلاب مخملی صربستان یاد شد و متنی چنین رسمی و قضایی، نظام جمهوری اسلامی را در ردیف دولت قصاب بالکان قرار داد، اقتدارگراها دیگر نمی توانند از دیکتاتوری رژیم شاه به عنوان یک «داستان» سخن بگویند که متعلق به گذشته است. در لحظه قرائت آن کیفرخواست ننگین، دیکتاتوری به زمان حال استمراری تبدیل شد که البته بیش از آن که به سود جناح حاکم باشد، در عمل به سود بازماندگان رژیم شاه شد. در نهایت شرمندگی باید بگویم که رفتار شاهانه جناح حاکم کار را به جایی رسانده است که بازماندگان آبروباخته ساواک عرصه نوینی برای سخن گویی و حتی مخاطب قراردادن جوان ها بیابند.

هنگامی که فعالان انتخاباتی به ضرب و زور انواع شکنجه وادار می شوند «فتنه بودن» فعالیت مشروع و قانونی خود را اعتراف کنند، بازماندگان رژیم ضدانتخاباتی شاه نیز دلیلی نمی بینند که در قبال دو کودتای ضد مشروطه(1299) و ضد ملی(1332) عذرتقصیر به پیشگاه ملت ایران آورند بلکه با همان ترفندهای کودتاچیان انتخاباتی، کودتای نوژه را نوعی «مبارزه» بر ضد «فتنه خمینی» و کودتای 28 مرداد را «رستاخیز ملت ایران» می خوانند. آن جا که دموکراسی باشد و انتخابات آزاد برگزار شود، مردم رو به سوی آینده و بین «بد» و «خوب» و یا «صالح» و «اصلح» یکی را می گزینند ولی آن جا که نظامیان عرصه انتخابات و سیاست و و اقتصاد را به اشغال خود درمی آورند، صورت مسئله عوض می شود و به شکل «دیکتاتوری مذهبی بدتر است یا دیکتاتوری غیرمذهبی و سکولار» در می آید و جای دوگانه «آزادی یا دیکتاتوری» را چنین سؤال هایی می گیرد: «آیا کشتن سه هزار نفر بدتر است یا کشتن ده هزار نفر؟»، «آیا منوچهر ثابتی بدتر است یا سعید مرتضوی؟» متأسفم که امروزه پس از سی و چند سال چنان به دوران شاه نزدیک شده ایم و تشابه جویی رفتار اقتدارگراها به رفتار شاهانه کار را به جایی کشانده است که در عکس العمل به همین رفتارها، عده ای با شاهان پهلوی هم دلی کرده و برای آن روزگاران دل تنگی کنند.

گرامی همسرم!

آیا می توان تصور کرد که روزگاری در ترکیه کار به جایی رسد که آمران و عاملان قتل های زنجیره ای 17 هزارنفره در دهه هشتاد ترکیه محبوب عامه شوند؟ آیا می توان تصور کرد که جلادان خلق کرد در سال های آتاتورکی و پس از آن و عاملان قتل عام علویون در شهر «درسیم» نزد افکار عمومی ترکیه به مقام و منزلتی دست یابند؟ چنین چیزی ممکن به نظر نمی رسد اما محال بودن آن صرفا به خاطر یک استدلال محکمه پسند ذهنی درباره «بد» بودن دیکتاتوری نیست بلکه این جاذبه دموکراسی است که گذشته را به محاق می برد. متأسفم که عملکرد غیردموکراتیک اقتدارگراها کار را به جایی رسانده است که برخی از جوانان امروز، رضاخان را به عنوان جلاد قوم لر و قصاب قوم کرد وقاتل روشنفکران و روزنامه نگاران و شاعران آزادی خواه نمی شناسند بلکه در زمانی که در ترکیه فضای دموکراسی و حال و هوای امید به آینده، موجب شده که گذشته کمالیستی به موزه تاریخ سپرده شود، جمعی از هم وطنانم، در گردبادی از یاس و ناامیدی که اقتدارگراها پراکنده اند و ناامید از استقرار دموکراسی در ایران ، دل به تجددی آمرانه ببندند که از رهگذار جنگی امپریالیستی برآید و رضاشاه دیگری را بر صدر نشاند.

فخری جان!

اکنون در سایه عبور از موازین دموکراتیک و در سایۀ عملکرد اقتدارگراهای حاکم، کار به جایی رسیده است که سربازجوی شکنجه گر ساواک نیز در منطقه تاریک آبروباختگی جناح حاکم، آبروی نوینی برای خود جست و جو می کند و برسیاق قلم به مزدانی که جنبش سبز را «فتنه» می خوانند قلم به دست گرفته و پاک ترین فرزندان انقلابی این کشور را صرفا به علت این که علیه اعلیحضرت قیام کرده بودند، «فاسد» و مفتون به فتنه بیگانگان می خواند. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رسانه های وابسته به محافل جنگ طلب اسرائیلی می کوشند چهره هایی نظیر همسر دیکتاتور سابق ایران را علیه «زهرا رهنوردها» و «آنگ سان سوچی ها »و «توکل کرمان ها» علم کنند و خشونت پرهیزی جنبش های مردم مظلوم خاورمیانه را تحت الشعاع ژاندارم های منطقه و هم پیمان ها و مشتریان سابقه دار و بدنام پنتاگون قرار دهند. جنگ افروزان جهانی به فراست شیطانی دریافته اند که اگر سیاسی-نظامیان کشورمان موفق شوند با نقض مستمر و سازمان یافته حقوق شهروندان و با بی خاصیت سازی نهاد انتخابات، دوگانۀ «دیکتاتوری مذهبی-دیکتاتوری سکولار» را به ملت ما تحمیل کنند، اکثریت قاطع آنان با تکیه بر تجربیات خویش و با الهام از آموزه ای که استبداد مذهبی را بدترین نوع استبداد می دانند، زمینه مساعدی برای عرضه کالای بنجل دیکتاتوری را در قالبی نوین خواهند یافت. به همین علت از فرصتی که سرکوب خونین جنبش سبز در اختیارشان نهاده است، نهایت بهره را می برند. به راستی اگر قرار شود نظامیان مداخله گر درعرصه سیاست، انقلاب اسلامی ایران را به انقلابات عسگری مصر و عراق و سوریه و لیبی و یمن در عصر جنگ سرد و یا به ترکیه عصر نظامیان و ژنرال ها برگردانند، چرا بیگانگان و رسانه های وابسته به جنگ طلبان و تحریم گران با استفاده از فرصتی که نظامیان اقتدارگرا به رایگان در اختیارشان نهاده اند به چهره سازی مهره های پنتاگون نپردازند و شانس خود را برای برگرداندن ایران به عصر دیکتاتوری شاهانه امتحان نکنند؟!

همراه وفادارم!

به یاد داری که آقای کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا در نشست داووس در سال 2005 میلادی با احمقانه و دیوانه وار خواندن جنگ طلبی بوش و در حالی که او را درباره جمهوری اسلامی به «کنار گذاشتن گزینه نظامی از روی میز» فرامی خواند، بر عذرخواهی عملکرد آمریکا در قبال سرنگونی مرحوم مصدق تأکید کرد و گفت هرقدر هم که بر آمریکاییان دشوار آید «من از پرزیدنت خاتمی عذرخواهی کردم». آن چه رئیس جمهور اسبق آمریکا را به تکرار پوزش خواهی از ملت بزرگ ایران کشاند، وضعیت دموکراتیک کشور و سیاست های انسانی و اخلاقی خاتمی بود که به میزان زیادی مشروعیت ملی و جهانی دولت و ملت را ارتقاء بخشید. در نقطه مقابل، اینک که شکنجه گری بدنام در بستر سرکوب جنبش سبز اعتماد به نفس نوینی یافته و با استفاده از منطقه تاریک حافظه جمعی ایجاد شده توسط رسانه های جنگ طلب درصدد چهره سازی تازه ای قرار گرفته است، باید به خود بیاییم و تأمل کنیم که گفتمان جمهوری اسلامی چرا و در کدام حوزه ها مخدوش شده و تشیع سلفی-تکفیری تا کجا به اقتدارگرایی سکولار نزدیک شده است که جماعت اخیر فرصت را برای توجیه جنایات ساواک مغتنم شمرده اند. امیدوارم حوادث اخیر موجب تغییر نگاه و رفتار رهبری به ویژه در تأمین حقوق اساسی ایرانیان شده باشد تا ما نیز مانند همسایه شمالی با گذار به سوی دموکراسی بتوانیم مشکلات کشور را با همکاری و مشارکت مردم برطرف کنیم.

دوستت دارم

مصطفی

قرنطینه اوین

منبع: نوروز