>> امروز

02:22:51 - 91/9/2
Print This Page
هاشم خواستار، فعال فرهنگی و از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ممنوع الخروج شد

امروز: بنا به گزارش های رسیده، هاشم خواستار، فعال فرهنگی و از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، مجددا با حکم دادگاه انقلاب ممنوع الخروج اعلام شد.

به گزارش جرس، متن حکم دادگاه برای این آموزگار حامی جنبش سبز و همسر ایشان به شرح زیر است:

نظر به وضعیت جسمانی نامبرده به استناد مواد500 و698 قانون مجازات اسلامی بند 5ماده 22قانون مجازات و از جهت تتمیم مجازات اسلامی به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جهت تبلیغ به پرداخت 20میلیون ریال بدل از حبس و از جهت تشویش اذهان به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس و مدت 3 سال ممنوع از هرگونه مصاحبه با گروه و سازمانهای رادیو و صداوسیمای مخالف نظام و كشور بیگانه ممنوع از جهت مسائل كشور می باشد و همچنین ممنوع الخروج از كشور می باشد.

و نسبت به متهم ردیف دوم (خانم صدیقه مالكی فرد) به لحاظ فقد دلیل و نظربه وضعیت نامبرده به استناد بند الف 77 ائین دادرسی را درامور كیفری و حكم برائت صادر میگردد رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.