منتخب امروز

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ حصر؛ حاصل جمع زورگویی و زورپذیری‎ موسوی و کروبی و رهنورد بر سر عهدشان ماندند. اما ما چه کردیم؟ حصر را زورگویی مطلق می دانیم، اما آیا با این زورگویی مخالفتی که نشانه حساسیت مان به آن باشد نشان داده ایم. راحت تر بگویم، اگر همان خط استوار و معتدلی که محصورانِ امروز دنبال کردند را همان جمع بی شمار ادامه می دادند، راهی برای تداوم زورگویی حکومت می ماند؟ به بیان دیگر آیا می توان گزاره ابتدایی این یادداشت را این گونه تکمیل کرد؛ حصر حاصل استیصال و زورگویی عریان حاکمیت اقتدارگرا و کوتاه آمدن و گاه خلف وعده نخبگان و جامعه در برابر زورگویی است؟