منتخب امروز

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ هزينه‌ی بزرگ بودن امروز روز دفاع از خاتمي است. هركسي كه دغدغه‌ی كشور و سرمايه‌هاي معنوي كشور را دارد، بايد با قلم، زبان، فرياد، و هر روشي كه مي‌شناسد، جانانه از خاتمي دفاع كند. مرد بزرگی كه در دنيا، و به ويژه در ميان نخبگان و انديشمندان جهان محبوب و داراي منزلت است، شايسته نيست در كشور خويش اين‌چنين مظلوم باشد و هزينه‌ی عقده‌گشايي عده‌اي تنگ‌نظر و خودمحور را بپردازد، و هيچ مدافعي هم نيابد.

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ حصر؛ حاصل جمع زورگویی و زورپذیری‎ موسوی و کروبی و رهنورد بر سر عهدشان ماندند. اما ما چه کردیم؟ حصر را زورگویی مطلق می دانیم، اما آیا با این زورگویی مخالفتی که نشانه حساسیت مان به آن باشد نشان داده ایم. راحت تر بگویم، اگر همان خط استوار و معتدلی که محصورانِ امروز دنبال کردند را همان جمع بی شمار ادامه می دادند، راهی برای تداوم زورگویی حکومت می ماند؟ به بیان دیگر آیا می توان گزاره ابتدایی این یادداشت را این گونه تکمیل کرد؛ حصر حاصل استیصال و زورگویی عریان حاکمیت اقتدارگرا و کوتاه آمدن و گاه خلف وعده نخبگان و جامعه در برابر زورگویی است؟

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ باز گشت نظام جمهوری اسلامی به انقلاب و مردم امروز کسانی باید در خلوت خانه های خود دعوت به نکوداشت انقلاب شوند که بیشترین سهم را در پیدایش آن داشته اند و از آن سو کسانی میزبان مراسم پاسداشت انقلاب می شوند که یک خاطره و عکس خالی هم از آن زمان ندارند. مضحک تر آنکه امروز بزرگان شورای انقلاب در حصر و مضیقه و تحت فشارهای مختلف اند، یاران اصلی حلقه نوفل لوشاتو به عنوان مرکز گفتمان سازی برای انقلاب و نظام جایگزین جمهوری اسلامی متهم به ضد انقلابی شدنند و عافیت طلب ها و خشکه مقدس ها و تازه از راه رسیده ها مدعی انقلاب شده اند. ...

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری ماده چهارده اساسنامه، رئیس سازمان پدافند غیرعامل را عضو هیات دولت، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت و چند شورای عالی دیگر خوانده است. حال آنکه به موجب قانون اساسی عضویت در هیات دولت منحصر به رییس جمهور و وزرا است و اعضای شورای عالی امنیت ملی هم در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مشخص شده اند. اما ظاهرا نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری، از فرط تکرار به آستانه بی پروایی از ارتکاب آن رسیده و گویی قبح آن ریخته شده است....

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ﻧﻤﺎﺩ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎﻥ اصل مسئله و محکومیت آقای رحیمی یک شکست سیاسی-اقتصادی برای جناح اصول گرابود اما نحوه مواجهه احمدی نژاد، رحیمی و اصول گراها با مسئله را باید یک ورشکستگی اخلاقی برای آن جناح نامید. دولتی که با شعار دزدگیر 88 روی کار آمده بود، چنین رسوایی بزرگی را به بار آورد.

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ یک هشدار امنیتی: مراقب افراطی‌های نفوذی باشیم کسانی که خارج از توافقات عمومی جنبش و بضاعت و برنامه های آن حرکت می کنند و بر این راه اصرار زیادی می ورزند یا به تعبیر آشناتر، تندروی می کنند، اگر هم خودشان ندانند، رفتاری را انجام می دهند که آن مامور در آن راه پیمایی سبزها انجام می داد... کنش هایی را که نشان از عدم تعادل دارند، خارج از چهارچوب های عمومی جنبش مطرح شده، ارزش های مورد احترام جامعه را مورد هتاکی قرار می دهد، چشم به بیگانه دارد و سمت و سوی براندازی آشکار پیدا می کند؛ به جد و به حق باید با دیده تردید نگرست و نسبت به مرزبندی با آن ها، تعارف ها کنار گذاشت. ...