تیتر نخست

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری از آنچه می‌خواهند آگاه‌اند فعالان جنبش سبز باید مثل همیشه از یکدیگر بپرسند چه باید کرد؟ به سخن دیگر با این سرمایه عظیم جنبش و بر پایه عقلانیت حاکم بر آن و باوجود ایمان به راهی که در پیش‌گرفته شده، چه باید کرد؟ در شرایطی که بحران‌های اقتصادی به‌ویژه بیکاری، فقر، نابرابری، فساد، تبعیض و رانت جویی سرتاپای نظام مستقر را آلوده ساخته و دولت نیز برای انجام اصلاحات محافظه‌کارانه و حداقل تغییرات با مقاومت جدی نهادهای فراقانون نظامی و سیاسی مواجه می‌شود، در شرایطی که نظام مستقر با انتصاب آخرین منتخب خبرگان در تهران به ریاست مجلس خبرگان کمترین انعطافی در برابر خواست و اراده جامعه مدنی نشان نمی‌دهد، در شرایطی که اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان و فرودستان برای تأمین حداقل نیازهای خود و خانواده‌هایشان سرکوب و به اشکال وقیحی ازجمله ضربات شلاق با آنها برخورد می‌شود، در شرایطی که هنوز عزیزان جنبش در حصر و زندان به سر می‌برند، فعالان سیاسی و اجتماعی دائما در معرض بازداشت و صدور احکام سنگین زندان هستند و روشنفکران، فعالان فضای مجازی و اقلیت‌های دینی، و مذهبی تحت‌فشارهای مستمر امنیتی دستگاه‌های رسمی و غیررسمی هستند، سبزها، اصلاح‌طلبان و همه تحول خواهان موظف‌اند پاسخی شایسته در برابر سؤال "چه باید کرد؟" قرار دهند. به‌هرحال خواست همه ما هم چنانکه میر ما گفت، استیفای حقوق ازدست‌رفته ملت است. اما چگونه باید موانع راه به‌سوی این آرمان سبز را از میان برداشت؟ مطابق سنت جنبش سبز ما از خود و همه فعالان سبز دعوت می‌کنیم تا در گفتگوی جمعی فراگیر به این سؤال پاسخ دهیم.