سازمان مجاهدین انقلاب

جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری برای ابوالفضل قدیانی مستقیما متوجه رهبری است بر پایه اخبار رسیده وضعیت سلامتی بسیاری از زندانیان سیاسی وخیم است و نیاز به درمان و استراحت در محیط آرام و مناسب دارند، واین درحالی است که مسئولان مربوطه نه تنها کمترین اهتمامی نسبت به این وضعیت تاسف بار ندارند بلکه اسباب اذیت و آزار زندانیان را فراهم می آورند.