به روز شده: ۰۰:۱۸ تهران - شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

نامه سرگشادهٔ جمعی از پزشکان به وزیر بهداشت

جناب آقاي دکتر نمکي وزير محترم بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي

سلام

با توجه به وضعيت پيش آمده ناشي از همه گيري کوويد-۱۹ اين جانبان يعني جمعي از پزشکان که در طي سالها به مسائل اجتماعي بي اعتنا نبوده ايم و اين حساسيت و مداخله را بخشي از وظيفه پزشکي خود مي دانيم، تصميم گرفتيم تا اين نامه سرگشاده را براي شما بنويسيم و شما را از نظرگاه خودمان در رابطه با حل مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي حول محور اين همه گيري آگاه کنيم. از آنجا که بر اين باوريم که جز با آگاهي و مشارکت جمهور مردم مسايل بهداشتي و درماني قابل حل نيستند، اين نامه را خطاب به شما به عنوان رييس ستاد ملي کرونا نوشته ايم ولي آن را در اختيار افکار عمومي نيز مي گذاريم، زيرا بر اين باوريم که مسايل اجتماعي، راه حلهاي اجتماعي دارند و راه حل اجتماعي جز با پشتوانهٔ مشارکت آگاهانة مردم ممکن نيست.

۱) جناب آقاي وزير! ما خواهان تأکيد و پايمردي شما بر نظرات کارشناسي هستيم. در طي ساليان گذشته و در بسياري از موارد، نظر کارشناسي و عقلاني تحت الشعاع ديدگاههاي ايدئولوژيک يا حتي منافع اقليتي فرادست قرباني شده است. مي دانيم که پايفشاري بر نظر صحيح و درست نيازمند شجاعت و صراحت بالايي است و احتمال از دست دادن جايگاه يا شغل در آن وجود دارد. با اين همه خواهان تعهد شما به قسم گروههاي پزشکي و تلاش مستمر براي به کرسي نشستن نظرات کارشناسان هستيم. اگر لازم است که شهري قرنطينه شود، اگر ضروري است که فاصله گذاري تا مدت ديگري تمديد شود، اگر لازم است که منابع کشور در راستاي حفظ صحت و سلامت شهروندان آسيب پذير صرف شود، اگر لازم است که منابع کشور براي باقي ماندن اقشار آسيب پذير در خانه تخصيص يابد و ... از شما مي خواهيم که از مواضع خود عقب ننشينيد و با اقتدار از نظر کارشناسي خود در برابر منافع اقليتي زورمند دفاع کنيد.

۲) جناب آقاي وزير! ما خواهان شفافيت و پاسخگويي مجموعه وزارتخانه و ستاد ملي مبارزه با کرونا هستيم. تعداد بيماران مبتلا به کوويد-19، ميزان برخورداري آنها از خدمات درماني، روشهاي انجام آزمايش، و شيوه هاي جمع آوري اطلاعات و داده ها، ميزان مرگ و مير بيماري و ديگر مسايلي که وزارتخانه در حين مبارزه با همه گيري با آنها برخورد کرده است، بايد به صورت شفاف در اختيار عموم قرار بگيرد. ارائه آمار و داده ها در جلسه غيرعلني مجلس دردي را دوا نخواهد کرد. مردم بايد احساس کنند که وزارتخانه و ستاد تحت امر شما با آنها شفاف و روراست برخورد مي کند. اين اعتماد باعث ايجاد يک رابطه دوسويه مي شود و رويکردهاي آتي وزارتخانه و ستاد از سوي مردم با استقبال بيشتري روبه رو خواهد شد و همچنين کارشناسان و روشنفکران خارج از مجموعه وزارتخانه مي توانند نظرات خود را با توجه به داده هاي صحيح و روشن به اطلاع عموم برسانند.

۳) جناب آقاي وزير! همه کارشناسان و پزشکان بر اين باورند که کوويد-۱۹ نمي تواند بين نژاد و قوم و طبقه و جنسيت تفاوتي بگذارد. از چشم ويروس، انسانها فقط زيستگاهي براي تداوم زيست هستند. پس ما نيز نبايد ساکنان اين مرز و بوم را تقسيم بندي کنيم و به برخي خدمات ارائه بدهيم و برخي ديگر را به خاطر اقامت غيرشهروندي از حقوق انساني محروم کنيم. علاوه بر اين بي اعتنايي به اين شهروندان ممکن است باعث شيوع ويروس در اجتماعات آنها شده و راه را براي بازگشت ويروس هموار کند. پس هم به دلايل انساني و هم به علتهاي پزشکي و همه‌گيرشناختي (اپيدميولوژيک)، شهروندان غير ايراني مقيم، به ويژه همشهريان افغان ما، با هر شرايط اقامتي بايد تحت پوشش خدمات آن وزارتخانه و ستاد قرار بگيرند.

۴) جناب آقاي وزير! از آنجا که بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي سنگرهاي اصلي مبارزه با همه گيري کوويد-۱۹ هستند، بايد شرايط کار در آنها براي درمانگران و ساير کارکنان بهتر شود. همان طور که مستحضر هستيد، دستياران تخصصي به عنوان پزشکان جوان اغلب کارهاي درماني و تشخيصي را بر عهده دارند و شبهاي بسياري را موظف اند در بيمارستان سر کنند، حال آنکه به بهانه طي کردن دوره آموزش، حقوق دريافتي آنها از حداقلهاي اين جامعه کمتر است. در اين شرايط سخت و طاقت‌سوز لزوم رسيدگي به حقوق اين پزشکان جوان، و بيمه اجتماعي آنها در کليت خود بايد در دستور کار وزارتخانه و دولت قرار بگيرد.

۵) جناب آقاي وزير! حتما شما در جريان طرح تحول سلامت و خاصه خرجيهاي صورت گرفته در اين طرح هستيد. تقسيم کار در بيمارستان و تخصيص منابع در اين طرح بسيار نامتوازن و ناعادلانه است. پرستاران و ساير نيروي انساني غير پزشک نه تنها سهم اندکي از اين طرح برده اند، بلکه حتي بخشي (حدود 30درصد) از داشتن قرارداد با بيمارستان به صورت مستقيم محروم بوده و از طريق شرکتهاي پيمان کاري در واقع به نوعی به بيمارستانها اجاره داده مي شوند. اين شيوه کار در شأن پرستاران، بهياران و کمک بهياران نيست. آنها بايد بدون دغدغه معيشت و ترس از اخراج بتوانند به وظيفه خود، يعني خدمت به مردم عمل کنند. در اين شرايط سخت که آنها جان خود را در کف دست گرفته اند، شايسته نيست که نگران قرارداد و حقوق و کارانه خود باشند. در همين راستا شرکتهاي پيمان کاري بايد از بيمارستانها رانده شوند و وزارت بهداشت خود به طور مستقيم متولي بستن قرارداد کار با کارکنان بخش درمان شود.

۶) جناب آقاي وزير! سالهاست که در شرايط سخت و غيرمترقبه، نظام بازار ناکفايتي خود را در تأمين سلامت مردم نشان داده است. احتکار، گرانفروشي، تقلب و کاستن از کيفيت، روش اصلي بازار براي ارائه اقلام بهداشتي و درماني در شرايط سخت و غيرعادي است. در بازار اقلام دارويي و درماني، تقاضا از سوي افراد مستأصل و محتاج شکل مي گيرد؛ پس مي توان حدس زد که عرضه کنندگان تا چه حد توانا و قدرتمند عمل مي کنند. متأسفانه مجموعه دولت از نظارت و سامان دادن به بازار به خصوص در شرايط سخت ناتوان بوده و هست. لذا با توجه به گسترش پرونده الکترونيک و نظام يکپارچه درماني مي توان بازرگاني داخلي و خارجي مربوط به دارو و اقلام پزشکي را ملي اعلام کرد تا توزيع منابع به جاي آنکه تابع منطق سست عرضه و تقاضا باشد، از يک نظام عقلاني و شفاف در خدمت سلامت مردم بهره بگيرد.

۷) جناب آقاي وزير! نبود يک نظام جامع بهداشتي-درماني، اختلاط بخشهاي خصوصي و همگاني در نظام درماني، و توزيع به شدت نابرابر پزشکان و ساير نيروي انساني بخش سلامت در ايران باعث شده است که دولت نتواند پاسخي يکدست و يکپارچه به همه گيري هاي واگير (چون کوويد-۱۹) يا غيرواگير مثل بيماريهاي متابوليک، انواع سرطان و بيماريهاي قلبي و عروقي را هماهنگ کند. مبارزه با اين بيماريها نياز به يک نظام يکپارچه، کادر درماني مجرب، دوري از سودجويي و سهم خواهي دارد. نظام طب ملي و پزشک خانواده آرزوي ديرين پزشکان عدلت خواه اين مرز و بوم است که به عنوان يک دستور قانوني نيز درآمده است. ضروري است که اين پرونده خاک گرفته از قفسه هاي فراموشي بيرون آورده شود و با رويکرد پيشگيري و تغيير رفتار و به ويژه اصلاح محيط زيست، دوباره بر روي ميز جناب‌عالي و مديران وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي گذاشته شود.

۸) جناب آقاي وزير! همان طور که مي دانيد در چند ساله اخير با حمايتهاي پيدا و پنهان، افرادي شياد با سوء استفاده از اعتقادات صميمي مردم، خود را درمانگر جا زده و جايي در بازار سلامت براي خود دست و پا کرده اند. خرافه پروري و ترويج انگاره هاي نادرست از جمله کارهاي آنان بوده که در بعضي موارد به قيمت جان مردم نيز تمام شده است. اينان مصاديق کامل شارلاتان و شيادند که مبارزه با آنها از جمله وظايف قطعي آن وزارتخانه و شخص شماست. ضروري است که قوانين مربوط به مداخله افراد غيرپزشک در امور پزشکي بازنگري شود و نظارت بيشتري بر اين افراد صورت بگيرد. در سايه مبارزه با همه گيري کوويد-۱۹ بسياري دريافته اند که اين افراد چيزي در چنته ندارند و مبارزه علمي و کارشناسي تنها راه حل مقابله با اين همه گيري است.

در همين راستا وزارت بهداشت و درمان موقعيت ويژه اي براي مقابله با خرافات و انگاره هاي نادرست يافته است که بايد از آن بهره بگيرد.

در پايان ما امضا کنندگان اين نامه سرگشاده بار ديگر از شما مي خواهيم که شفافيت و پاسخگويي بيشتري را در زيرمجموعه خود فراهم آوريد و به مجموعه ديوانسالار (بوروکراتيک) و غيرشفاف دولت وجهه اي ديگر ببخشيد.

ما در اين راستا در کنار شما خواهيم بود و با نگاه منتقدانه و کارشناسي اقدامات شما را دنبال خواهيم کرد. باشد که از اين پنجره و فرصت گشوده، نهايت استفاده را براي خدمت رساني به ساکنان اين مرز و بوم به کار بنديد....

زمان را بايد دريافت که جاودان نيستيم ...

فرصتها را بايد دريافت که همچون ابرها در گذرند.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
 • بیانیه حزب اتحاد ملت درباره ابربحران کرونا
 • نامه سرگشادهٔ جمعی از پزشکان به وزیر بهداشت
 • اصلاح‌طلبی؛ گذشته، حال، آینده
 • «اعلان حمایت بیش از دویست معلم ازنامه ضرورت لغوحصر»
 • اطلاعیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در خصوص بحران جهانی شیوع ویروس کرونا و ارزیابی عملکرد ایران در این زمینه
 • نامه جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی به دبیر کل سازمان ملل
 • نامه جمعی از وزرا، سفرا، استانداران، معاونان وزرا و منتخبان مردم درباره ضرورت لغو حصر
 • دشمنان جنی و دشمنان انسی
 • جامعه سرسخت، ماندنی است
 • «راه میان‌بُر؟»
 • فداکاری دختران ایران زمین
 • حمید با فرشته‌ها
 • بازسازی قدرت دیپلماسی ملی؛ ضرورتی برای ایران
 • پیام سیدمحمد خاتمی به مناسبت نوروز ۱۳۹۹
 • بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور درباره هتک حرم کریمه اهل بیت(س)
 • یادداشت‌های کرونایی من!
 • استراتژی متفاوت بریتاینا در برابر کرونا
 • نامه‌ی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خطاب به رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه
 • نامه یکصد نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ به رهبری
 • در صورت تأیید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب هم انتخابات پرشور نمی شد
 •