به روز شده: ۰۲:۰۴ تهران - سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی

نویسنده: علی مزروعی

فعالان سیاسی و اجتماعی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر و وضعیت موجود جامعه می توانند سه راهبرد را در پیش گیرند : ١- انقلاب، ٢- اقتدارگرایی، و ٣- اصلاحات. در ادامه به شرح و تبیین هر یک از این راهبردها و پیامدهای آن پرداخته و در جمع بندی به راهبرد مختار خود راه خواهم برد.
١- انقلاب :
در این راهبرد اصل بربه رسمیت نشناختن نظام سیاسی مستقر ( عدم مشروعیت رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) و اقدام برای براندازی و سقوط آن به هر طریق ممکن و از جمله شیوه های ترور و جنگ مسلحانه و برپایی نظام سیاسی تازه است.
اگر بخواهیم به مصداق عملی این راهبرد در عرصه سیاسی اجتماعی ارجاع دهیم می توان به رخداد " انقلاب فرانسه " در اواخر قرن هیجدهم میلادی ( سال ١۷٨٩ )، که در واقع پیشتاز انقلاباتی بود که در دوقرن بعد چهره سیاسی دنیا و به ویژه غرب را تغییر داد، اشاره کرد. بررسی و تحلیل علل وقوع این انقلاب، رخدادهای انقلاب و پیامدهای آن، و اینکه چقدر این انقلاب توانست به اهدافی که انقلابیون مدنظر داشتند، دست یابد و نظام سیاسی فرانسه را تغییر دهد، طبعا می تواند خوراک فکری مناسبی برای بازخوانی انقلاب‌های فراوانی که در دوقرن گذشته در کشورهای مختلف عالم، و از جمله آخرین انقلاب قرن بیستم، که در ایران رخداد، باشد.
کتاب " انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن " نوشته " الکسی دوتوکویل " ترجمه " محسن ثلاثی " از " انتشارات مروارید " از جمله کتابهایی است که با دیدی عمیق و محققانه به بازخوانی " انقلاب فرانسه " پرداخته است که پژواکش در اروپای آن روزگار و جهان موجی براه انداخت که تا سال‌ها از حرکت باز نایستاد. با همه این احوال نویسنده ژرف اندیش پس از گذشت شش دهه از این انقلاب با کالبدشکافی موضوع براین نظر ابرام می کند که انقلاب به دلائلی که در کتاب تحلیل و برشمرده شده است، نتوانست تغییری بنیادی در تلائم با دموکراسی و آزادی در نظام سیاسی فرانسه به عمل آورد. به فرازهایی از پیشگفتار کتاب توجه کنید :
" من پیوسته چنین احساس می کرده‌ام که آنها ( انقلابیون ) در این کوشش شگفت انگیزشان بسیار کمتر از آنچه که معمولاً در کشورهای دیگر پنداشته می شود و همچنین بسی کمتر از آنچه که خودشان در آغاز باور داشته بودند، موفق گشتند. زیرا متقاعد گشته‌ام که آنها بی‌آنکه خود بویی از این امر برده باشند، نه تنها بسیاری از آداب و رسوم و شیوه‌های اندیشه را از رژیم پیشین اخذ کرده بودند، بلکه حتی آن " ایده هایی " که انقلابیان ما را به نابودی این " رژیم " برانگیختند، نیز از همان " رژیم " سرچشمه گرفته بودند. " ( صص٩ و١٠)
" انقلاب فرانسه در واقع دو مرحله مشخص دارد؛ یکی مرحله‌ای که در آن هدف ملت فرانسه جارو کردن همه متعلقات گذشته بود و دیگری ، مرحله‌ای که در آن کوشش هایی انجام گرفته بودند تا از نابودی تکه پاره‌های به جای مانده از نظام گذشته جلوگیری گردد. زیرا بسیاری از قوانین و روشهای اداری سرکوب شده در سال ١۷٨٩، چند سال بعد دوباره نمایان گشتند؛ همچون رودخانه‌ای که پس از منحرف شدن به زیرزمین، دوباره در نقطه‌ای دیگر و از بستری تازه سر برآورد. ( صص ١٢ و ١٣)
با توجه به محتوای این کتاب و به ویژه فراز هایی که آورده شد می توان به بازخوانی تمام انقلاب های پس از " انقلاب فرانسه " و از جمله انقلاب اسلامی در ایران پرداخت. با مروری برهرآنچه تجربه شده سوگمندانه باید گفت مشابه همان تجربه هایی که در انقلاب فرانسه در این کشور تجربه شد، کم و بیش در همه انقلاب ها طی شده است. در سایه همین تجربیات و تحولات سریعی که در عرصه های گوناگون از نیمه دوم قرن بیستم بدین سو رخداده است بنظر می رسد « راهبرد انقلاب » کم کم جاذبه خودرا برای تحول نظام های سیاسی از دست داده است به گونه ای که پس از رخداد انقلاب اسلامی در کشورمان در سال ١٣٥٧ (١٩٧٩ میلادی) شاهد انقلاب دیگری به سبک انقلاب های کلاسیک در جهان نبوده ایم.
٢- اقتدارگرایی :
در این راهبرد اصل بربه رسمیت شناختن نظام سیاسی مستقر ( مشروعیت کامل رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) و اقدام برای حفظ آن به هر طریق ممکن و از جمله کاربرد شیوه های امنیتی و نظامی برای ارعاب و سرکوب مخالفان و منتقدان است.
هرچند " انقلاب " ها در مقابله با دیکتاتوری و استبداد رژیم حاکم صورت گرفته و در پی تاسیس و برپایی نظام نوینی بر پایه شعارها و آرمان های انقلابی همچون عدالت، آزادی و...برآمده اند اما تجربه ها نشان داده است که پس از یکدوره شور انقلابی بتدریج و ذیل عنوان حفاظت و پاسداری از انقلاب نوعی " اقتدارگرایی " در درون رژیم جدید و در قالبی " ایدئولوژیک " شکل می گیرد که اگر بدتر از وضعیت رژیم سرنگون شده نباشد، بهتر هم نیست! در این باره بازهم می توان به پژوهش و نظر دوتوکویل ارجاع داد :
" در پیگیری مسیر انقلاب، به رویدادها، اشتباه‌ها و داوری‌های نادرستی خواهم پرداخت که موجب شدند همین فرانسویان انقلابی آرمان اصلی‌شان را رها کنند و از آزادی روی برگردانند و به برابری در وضع بردگی تحت حکومت سرور سراسر اروپا ( ناپلئون بناپارت ) تن در دهند. من نشان خواهم داد که چگونه یک حکومت نیرومندتر و بسیار خودکامه تر از آن حکومتی که انقلاب سرنگونش کرد، بار دیگر اداره امور کشور را متمرکز کرد و به یک قدرت همه جانبه دست یافت و آزادی هایی را که به بهای گرانی خریده بودیم سرکوب کرد و صرف تظاهر به آزادی را به جای آن نشاند؛ و چگونه اصل " حاکمیت مردم " برپایه آزادی انتخاب کنندگانی قرار گرفت که نه اطلاع کافی و نه فرصت گردهمایی و تصمیم گیری در مورد مشی‌های به آنها داده شده بود؛ و سرانجام اینکه چگونه لاف و گزاف‌های راجع به " رای آزادانه " در امور مالیات گذاری، جز توافق بی‌معنای مجالس گوش به فرمان چیز دیگری از کار در نیامد. بدین سان، ملت فرانسه از ابزارهای حکومت برخویش و ضمانت‌های عمده حقوق خود محروم گشته بود، یعنی از آزادی گفتار، اندیشه و نوشتار که ارزشمندترین و شریف‌ترین دستاوردهای انقلاب بودند - اگرچه حکومت این دوره نیز مدعی بود که تحت همین اصول عمل می کند و همین عنوان‌های باشکوه را بر زبان می آورد. " ( ص ١۵ )
" تنها بازدارنده ای که حکومت پیشین در اجرای برنامه گسترده اش با آن روبرو شده بود، دستگاه قضائی کشور بود؛ اما حتی دراین قلمرو نیز حکومت گوهر قدرت را به چنگ آورد و تنها نمایی از آن برای رقیبانش به جای گذاشت. حکومت ظاهراً دست دادگاه های عالی کشور را از اداره امور قضائی کوتاه نساخته بود، امّا به تدریج اقتدار خویش را چندان گسترش داده که عملاً حوزه اقتدار این دادگاه ها را غصب نموده بود..." ( ص ١٠٩ )
در دوره حاکمیت رژیم پهلوی در کشورمان، ما شاهد وضعیتی مشابه وضعیت فرانسه قبل از انقلاب، به ویژه در مقوله " قدرت متمرکز و مطلقه "، در ایران هستیم. این رژیم برای این " تمرکزقدرت " در طی زمان همان مسیری را پیمود که رژیم سلطنتی فرانسه پیموده بود. رژیم حاکم از یک سو با تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی فضای رعب و ارعاب را بر جامعه حاکم و بر مداخله حکومت در جزئی ترین امور جامعه و شهروندان افزوده بود، و از سوی دیگر با شدت گیری اعتراضات، به ویژه پس از قیام ١۵ خرداد ١٣٤٢، که محاکم دادگستری از رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی مخالف استنکاف کردند، با راه اندازی دادگاه های نظامی به نوعی قوه قضائیه را برای برخورد با مخالفان سیاسی غصب کرده بود. در اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه، که فعالیت گروه های چریکی بالا گرفته بود، رژیم با تشکیل " کمیته مشترک ضد خرابکاری " و " دادگاه های نظامی " اوج " قدرت متمرکز و مطلقه " خود را به نمایش گذاشت، امّا بر خلاف آنچه قدرت و اقتدار می پنداشت با این اقدامات اسباب فروپاشی و سقوط خود را با " انقلاب اسلامی " فراهم آورد.
پس از " انقلاب اسلامی " قرار بود شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " عملیاتی شود و " قدرت متمرکز و مطلقه " به " قدرت منتشر در جمهور مردم " تبدیل شود امّا حوادث پس از انقلاب و رخداد جنگ توجیه گر بازتولید شیوه های پیشین، پس از انقلاب در قالبی جدید و ایدئولوژیک شد و در گذر زمان تشدید و تثبیت گردید. نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی به شکلی مشابه گذشته اما با عنوان انقلابی تشکیل شده و بازوهای سیاست ارعاب شدند، و " دادگاه های استثنایی "، بدون آنکه نامی از آنها در قانون اساسی آمده باشد، با عناوین " دادگاه انقلاب اسلامی " و " دادگاه ویژه روحانیت " برای محاکمه مخالفان و منتقدان سیاسی براه افتاد، و به گونه ای قوه قضائیه برای اعمال " قدرت متمرکز و مطلقه " غصب شد. اینگونه بود که درهمه سال های پس از انقلاب اجرای برخی اصول قانون اساسی و از جمله اصل ١۶٨ که صراحت دارد : " رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. " به بوته فراموشی سپرده شد! جالب آنکه خبرگان تدوینگر قانون اساسی با عبرت آموزی از تجربه رژیم پیشین و برای آنکه دیگر ماجرای دادگاه های نظامی رژیم پیشین تکرار و قوه قضائیه به غصب حاکمیت در نیاید در اصل مربوط به دادگاه های نظامی آوردند : " دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند." اما اینها نمی دانستند که حاکمیت برای غصب قوه قضائیه و تضییع حقوق شهروندان به اختراع " دادگاه های استثنایی " خواهد پرداخت. در این روند با استحاله انقلاب، بازتولید تمرکز قدرت و " قدرت مطلقه " در قالب حقوقی جدید و تمسّک به شیوه‌های پلیسی و امنیتی برای حفظ حاکمیت استبدادی همانند " رژیم خودکامه " قبلی بروشنی هویداست، و با آنچه انقلابیون از انقلاب می خواستند سازگاری و تناسب چندانی ندارد. و این نتیجه به رغم هزینه گران سنگی است که در انجام یک انقلاب بر کشور و مردم تحمیل می شود که غیر قابل جبران است.
یادآور می شود که در صف بندی نیروهای سیاسی کشورمان " اقتدارگرایان " به نوعی در قالب جناح " محافظه کار " تعریف و این همانی می شود چرا که به لحاظ فکری و سیاسی از یک آبشخور تغذیه می شوند. محافظه کاران همواره خود را حافظ سنت های جامعه اعم از دینی و عرفی می دانند و در برابر تحولات مقاومت می کنند، و اقتدارگرایان هم این چنینند با این تفاوت که گفتمان محافظه کاری می تواند درعمل ملتزم به روش و قواعد بازی سیاسی و قانون باشد اما اقتدارگرایی چون در قالبی " ایدئولوژیک " ( در کشورمان با قرائتی استبدادی از اسلام و شیعه ) تعریف و تجلی می یابد به هیچگونه قاعده و قانونی خود را ملتزم ندانسته و برای حاکمیت خود اعمال هر شیوه و رفتاری را مجاز می داند. بنابراین در عمل سیاسی نباید بین " محافظه کاران " و " اقتدارگرایان " این همانی قائل شد بلکه باید به جدائی بین ایندو نیرو توجه داشت و در مقابله با " اقتدارگرایی " به " محافظه کاران " میدان داد، چراکه در روند تحولات جامعه به سوی دموکراسی نیروهای محافظه کار می توانند کمک کار تنوع و تکثر فکری و سیاسی در جامعه باشند.
٣- اصلاحات :
در این راهبرد اصل بربه رسمیت شناختن نظام سیاسی مستقر ( مشروعیت نسبی رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) است اما شیوه عمل و کارآمدی نظام سیاسی در انطباق با آرمان های اولیه انقلاب و حاکمیت قانون اساسی برآمده از آن مورد نقد و انتقاد بوده و بر ضرورت اصلاحات در ساختار حقیقی و حقوقی تصریح و تاکید و درعمل سیاسی پیگیری می شود.
« راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی » را می توان برآمده از تجربیات دوقرن گذشته بشری دانست. به ویژه قرن بیستم را قرن انقلابات لقب داده اند. از انقلاب کمونیستی ١٩١٧ در شوروی و بعداً چین و کوبا تا جنبش های ضد استعماری و آزادیبخش در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، و سرانجام انقلاب ساندنیست ها در نیکاراگوئه و انقلاب اسلامی درایران. جالب اینکه سرآغاز انقلابات قرن بیستم یک انقلاب ضد دینی بود و پایان بخش اش یک انقلاب دینی، و این حکایت از پویش تاریخی بشر برای دستیابی به الگویی می کند که بتواند زندگی بهتری را برای او رقم زند و به نیازهای مادی و معنوی اش پاسخگو باشد. البته انجام این انقلابات و تحولات در حالی بود که دربخشی دیگر از جهان که در برگیرنده کشورهای مردمسالاربود (آمریکا و اروپای غربی و ژاپن) روند امور برپایه قواعد دموکراتیک به پیش می رفت و اینها فارغ از هرگونه تلاطمی راه رشد و توسعه را بسرعت می پیمودند، و همین امر یک جهان دوقطبی و جنگ سرد را ساخته بود که در نهایت با فروپاشی یک قطب ( بلوک کمونیستی شرق) در ابتدای دهه آخر قرن بیستم جهان وارد عصرنوینی شد، و دنیای فکری جدیدی رارقم زد.
بحث « انقلاب یا اصلاح؟ » از درون چنین تحولات عینی و تلاش های فکری زاده شد و بتدریج و در گذر زمان وزنه راهبرد « اصلاحات » بر « انقلاب » سنگینی کرد، و رخداد " جنبش اصلاحات " در کشورمان در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد١٣٧٦و روی کار آمدن دولت خاتمی را باید ناشی از این واقعیت دانست. هرچند رویارویی اقتدارگرایان با دولت اصلاحات باعث ناکامی دولت خاتمی در انجام اصلاحات و نهادینه کردن آن و روی کار آمدن حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از میانه سال ١٣٨٤به بعد شد اما رخداد انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال ١٣٨٨ باردیگر بر خواست اصلاحات از سوی اکثریت مردم مهر تایید نهاد، و هرچند اقتدارگرایان این بار ناچار از انجام تقلب و کودتای انتخاباتی در برابر این رخداد شدند، در برابر شاهد حضور میلیونی شهروندان در خیابانها در اعتراض به این کودتا و برآمدن " جنبش سبز " بودند، و به رغم همه تمهیداتی که از سوی حاکمیت اقتدارگرا برای سرکوب این جنبش در چهار سال دوم دولت کودتایی احمدی نژاد بکار بسته شد این جنبش حضور و تاثیر خود را در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ١٣٩٢ با فراهم سازی شرایط برای انتخاب رئیس جمهوری اعتدالگرا ( مخالف اقتدارگرایی ) نشان داد، و البته دامنه این جنبش همچنان باز است و به نظر می رسد برای ما ایرانیان راهی جز " راهبرد اصلاحات " برای برون رفت از وضعیت موجود و گذار به سوی دمکراسی، با توجه به اینکه دو راهبرد دیگر چه هزینه ها و پیامدهایی برای کشور و مردم در پی دارد؟ و " راهبرد انقلاب " با چه شیوه و نیروهایی می تواند امکان عملی بیاید؟ مقرون به صرفه تر وجود ندارد.
به عنوان حسن ختام این مقال باز به این نظر دوتوکویل ارجاع می دهم : " تنها آزادی است که می تواند این تباهی‌ها را که در واقع در سرشت اینگونه جوامع سرشته اند، براندازد و از تاثیر زیانبار آنها جلوگیری نماید. و باز تنها آزادی است که می تواند اعضای یک اجتماع را از انزوا درآورد، انزوایی که در آن، یک فرد فقط سرگرم امور شخصی خویش است و به دیگران کاری ندارد؛ زیرا این آزادی است که انسان‌ها را به تماس با یکدیگر وا می دارد و بدانها احساس عضویت فعالانه در اجتماع می بخشد. در اجتماع شهروندان آزاد، به هر انسانی هر روزه یادآوری می شود که باید با شهروندان دیگر نشست داشته باشد، به گفته‌های آنها گوش فرا دهد و با آنها تبادل نظر کند، تا آنکه سرانجام توافقی در زمینه مصالح همگانی به دست آید. تنها آزادی است که می تواند اذهان " انسان‌ها " را به فراسوی مال پرستی محض و نگرانی‌های تنگ نظرانه شخصی که در مسیر زندگی روزانه پیوسته مطرح می شوند، راه برد و آنان را در هر لحظه از زندگی متوجه سازد که به یک هستی گسترده تر وابستگی دارند، هستیی که همگی آنها را در بر گرفته است و بر فراز هستی‌های فردی‌شان جای دارد - یعنی سرزمین ملی. تنها آزادی است که در برخی لحظات بحرانی، آرمان والاتر و نیرومندتری را جایگزین عشق انسان‌ها به رفاه مادی می سازد و هدف‌های دیگری به جز ثروتمند شدن را به پیش می کشد و پرتوی می افشاند که همگان تحت آن می توانند تباهی‌ها و شایستگی‌های راستین‌شان را ببینند و بسنجند. " ( صص ١٩ و ٢٠)
از این منظر می توان به " جنبش سبز " نگاه کرد. هدف این جنبش جز بازیابی " آزادی " برای زُدودن خودکامگی پیامد انقلاب و تباهی‌های آن نیست، و اقتضای بازخوانی انقلاب حکم می کند که اهداف این جنبش با توجه به امکانات و مقدورات زمانه، به رغم دشواری‌ها و هزینه هایی که دارد، پی گرفته شود تا کشورمان بتواند در دامن آزادی و مردمسالاری راه خود را بسوی رشد و توسعه مادی و تعالی معنوی بپیماید. براین نظرم که با پیشبرد " جنبش سبز " برپایه بیانیه ها و منشور منتشره از سوی رهبران جنبش می توانیم کشورمان را از دام عقب ماندگی ها و استبداد دینی حاکم رهایی بخشیم و به مطالبات تاریخی مردممان برای دستیابی به حاکمیت قانون، عدالت، آزادی، مردمسالاری و رفاه همگانی تحقق بخشیم. اینکه چگونه می توان " راهبرد اصلاحات " را عملیاتی کرد و رهیافت های بسوی دمکراسی را پیمود بحث و مقال دیگری را می طلبد که باید با استفاده از تجربیات دیگران در این باره در فرصت دیگری بدان پرداخت.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • بیاد احمد بورقانی
 • بازرگان؛ شصت سال خدمت و مقاومت
 • همه پرسی؛ اصلی فراموش شده
 • نگاهی به لایحه بودجه سال ۹٤
 • جامعه جنبشی، جامعه مدنی
 • مدرس و روز مجلس
 • فقر نظریه پردازی
 • بازسازی سرمایه اجتماعی
 • امپراطوری دروغ
 •  
  آخرین اخبار
 • ﻧﻤﺎﺩ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎﻥ
 • محسن صفایی فراهانی : اقتصاد ایران سیاستگذاری وقانون مناسبی ندارد! خیلی ها از آب گل آلود برای خودشان ماهی های درشت صید کردند
 • مصاحبه داود سلیمانی با نشریه چشم انداز در باره چالش دموکراسی و قومیت
 • مجمع روحانیون مبارز: رئیس‌جمهور با جلب نظر رهبری، مساله حصر را به نحو اساسی حل کند
 • شکوری راد : درک ارقام مفاسد هشت ساله اصولگرایان دشوار است
 • پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی به الهه مجردی و محسن میردامادی
 • مرخصی دکترمحسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت از زندان
 • بازرگان؛ احیاگر پیشگام
 • یک هشدار امنیتی: مراقب افراطی‌های نفوذی باشیم
 • پدر شهید سید علی موسوی: نمی‌دانم چه فکری می‌کنند که چنین دروغ‌هایی می‌گویند
 • کاشفی: ما ملک مشاعی به نام ایران داریم که برای همه ایرانیان است
 • پیامی به آدرس گیرندگان انبوه
 • درایتی: خطر توقیف تنها برای رسانه‌های اصلاح‌طلب است
 • سخنان تاجرنیا و عرب‌سرخی درباره آینده اصلاح‌طلبی : گذر از فعالیت جبهه ای به حزب فراگیر
 • خاتمی به بان‌کی‌مون: نگذارید جهان و انسان تحت هیچ عنوانی در معرض هراس، ناامنی و مخاطره باقی بماند
 • مجمع مدرسین و محققین حوزه خواستار اقدام شجاعانه مسئولان نظام برای رفع حصر شد
 • درایتی: همراهی مردم با روند اصلاحی، شکست ندارد
 • بن‌مایه اصلاح‌طلبی
 • ماه مجلس
 • رمز گشایی از فساد ابوذر و سلمان ها
 •