به روز شده: ۱۹:۳۱ تهران - یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳

گزارش جدید مرکز آمار از بیکاری ۲٫۴میلیون نفری

امروز: مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته را ارائه کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در این فصل معادل ۱۰٫۳ درصد و تعداد بیکاران نیز بیش از ۲ میلیون و ۴۰۱ هزارنفر بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال با ۴۶٫۸ درصد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال ۹۲، گزارش جدیدی را ارائه کرد. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز ۹۲، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۶٫۷ درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان ۶۲٫۱ درصد و در بین زنان ۱۱٫۳ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۸٫۶ درصد و در نقاط شهری ۳۶٫۰ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۰٫۱ درصد به دست می آید. این شاخص در بین مردان ۶۸٫۱ درصد و در بین زنان ۱۲٫۳ درصد، در نقاط شهری ۳۹٫۱درصد و در نقاط روستایی ۴۲٫۷ درصد خواهد بود.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵۶٫۰ درصد) در گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله با ۹۴٫۲ درصد و زنان گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله با ۱۹٫۵ درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز ۱۳۹۲ نسبت به پاییز ۱۳۹۱، این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۰٫۶ کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری ۰٫۵ درصد و در نقاط روستایی ۰٫۸ درصد کاهش داشته است، این شاخص در بین مردان ۱٫۱ درصد افزایش و در بین زنان ۲٫۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز ۱۳۹۲ نسبت به تابستان ۱۳۹۲، ۲٫۴ درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و در نقاط روستایی ۳٫۰ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ در بین مردان ۲٫۶ درصد و در بین زنان نیز ۲٫۳ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز است.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز ۹۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰٫۳ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۸٫۵ درصد و در بین زنان ۲۰٫۳ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج آن بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۱٫۷ درصد و در نقاط روستایی ۶٫۹ درصد است. چنانچه جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود نرخ بیکاری همان جمعیت ۱۰٫۳ درصد به دست می آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۲۵٫۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با ۲۱٫۸ درصد و در بین زنان با ۴۶٫۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که این شاخص در پاییز ۱۳۹۲ نسبت به پاییز ۱۳۹۱، ۰٫۸ درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ۰٫۸ درصد و در نقاط روستایی ۱٫۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان ۱٫۲ درصد کاهش و در بین زنان نیز ۲٫۸ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز ۱۳۹۲ نسبت به تابستان ۱۳۹۲، ۰٫۱ درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری ۰٫۳ درصد کاهش و در نقاط روستایی ۰٫۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان ۰٫۴ درصد افزایش و در بین زنان نیز ۰٫۷ درصد کاهش یافته است.

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۲٫۹ درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است به طوری که نسبت مذکور در بین مردان ۵۶٫۸ درصد و در بین زنان ۹٫۰ درصد به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۶٫۰ درصد و در نقاط شهری ۳۱٫۷ درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان می دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند به طوری که سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۸٫۰ درصد، در بخش صنعت ۳۴٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۷٫۵ درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان نشان می دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکان فامیلی بدون مزد) بیشتر از درصد شاغلان در بخش عمومی (مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خصوصی ۸۳٫۱ درصد و در بخش عمومی ۱۶٫۹ درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز ۸٫۳ درصد از جمعیت فعال اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان ۹٫۱ درصد و در بین زنان ۳٫۹ درصد و همچنین در نقاط شهری ۶٫۹ درصد و در نقاط روستایی ۱۱٫۸ درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، ۹٫۲ درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان ۹٫۹ درصد و در بین زنان ۴٫۹ درصد و همچنین در نقاط شهری ۷٫۸ درصد و در نقاط روستایی ۱۲٫۶ درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد ۳٫۷ درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان ۳٫۸ درصد و در بین زنان ۲٫۸ درصد و همچنین در نقاط شهری ۳٫۰ درصد و در نقاط روستایی ۵٫۴ درصد بوده است.

شاخص عمده نیروی کار به تفکیک استان

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان های کشور نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در استان های اردبیل با ۴۳٫۱ درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان های آذربایجان غربی با ۴۱٫۵ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۲۸٫۷ درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۳۶٫۷ درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰٫۳ درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص در بین استان ها نشان می دهد استان لرستان با ۱۸٫۹ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان کردستان با ۱۶٫۱ درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با ۴٫۰ درصد مربوط به استان گلستان است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان های کشور نشان می دهد استان اردبیل با ۳۷٫۶ درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با ۲۴٫۷ در صد پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده اند. نسبت اشتغال در کل کشور ۳۲٫۹ در صد بوده است.

مقایسه استان ها به لحاظ بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد در استان خراسان جنوبی، بیشترین شاغلان (۳۹٫۲ درصد) در بخش کشاورزی مشغول کار بوده اند و در مقابل استان تهران با ۱٫۴ درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور ۱۷٫۵ درصد بوده است.

در بخش صنعت، استان یزد با ۴۶٫۸ درصد بیشترین و استان بوشهر با ۲۴٫۲ درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۳۴٫۵ در صد بوده است.

همچنین در بخش خدمات، استان تهران با ۶۳٫۱ درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با ۳۴٫۷ درصد پایین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۴۸٫۰ درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان ها نشان می دهد، استان ایلام با ۲۰٫۵ درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر با خود اختصاص داده است. این رقم در استان یزد با ۲٫۰ درصد کمتر از استان های دیگر است. این شخص برای کل کشور ۹٫۲ درصد بوده است.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • معاون وزیر کار: ۲۶ درصد جوانان کشور بیکارند
 • هشدار ربیعی درباره موج جدید بیکاری/ ۴٫۵ میلیون درخواست شغلی در راه است
 • هاشمی رفسنجانی: برخلاف آمارهایی که در سال‌های اخیر دادند، شاهد بیکاری جوانان هستیم
 • افزایش ۱۰ درصدی آمار مشکوک به خودکشی در سال جاری
 • آمارهای متناقض از تعداد معتادان/ هشدار درباره مصرف کنندگان تفننی مواد مخدر
 • هشدار وزیر کار درباره سونامی ۸ میلیون بیکار
 • سیدعلی خمینی: بیکاری و مصرف گرایی دو مشکل مهم جامعه امروز
 • مرکز آمار اعلام کرد: نرخ بیکاری در آستانه تک رقمی شدن قرار دارد
 • جهانگیری: در مرحله رکود تورمی هستیم و گرانی و بیکاری مردم را آزار می‌دهد
 •  
  آخرین اخبار
 • تلاش ریش‌سفیدان محل برای آزادی گروگان‌ها
 • حسن روحانی: در حال برداشتن آوار خرابی‌های ۸ سال گذشته هستیم
 • وبگردی حجاج: نگرانی جدید سازمان حج و زیارت!
 • محمدرضا خباز: دولت توانسته مقداری از اعتماد از دست رفته پیشین را بدست آورد
 • فاطمه راکعی: هنوز برای حذف ممیزی قبل از چاپ زود است
 • بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به مناسب روز جمهوری اسلامی ایران
 • آیت الله دستغیب: آزادی محصورین وحدت ملی را افزایش و مردم را خوشحال می‌کند
 • آیا رهبری پس از حکم معنادار سه هفته پیش، پیام تسلیت خواهند داد!؟
 • رفع حصر و آزادی زندانیان؛ ضرورت بازیابی اخلاق و راهی برای آشتی ملی
 • علی شمخانی: مرزهای شرقی پاکسازی می‌شود/ به زودی جیش‌العدل را به خاک سیاه می نشانیم
 • جبهه مشارکت: تقویت حس امید و اعتماد ملی بارفع حصر و دفع فضای امنیتی
 • جامعه نگران و منتظر؛ آیا عملکرد حکومت برای نجات سربازان وطن نمره قبولی می‌گیرد؟
 • نامه ظریف به بان کی مون: مردم ایران خواهان اقدام جهانی جهت بازگشت گروگان های ایرانی هستند
 • علی مطهری: اسلامیت منهای جمهوریت قابل تحقق نیست
 • حسن روحانی: بدترین افراط‌ها نگفتن واقعیت‌ها به مردم است
 • مدیریت تندروها کلید دستیابی به توافق هسته ای موفق با ایران است
 • تأمین امنیت مرز سراوان به سپاه واگذار شد
 • ماجرای اجازه‌ای که به احمدی‌نژاد ندادند
 • کمک سپاه به اقتصاد؛ امانتداری پول مردم با نهادهای غیرپاسخگو وناشفاف؟
 • پاسخ ظریف به انتقادات مردم درباره عملکردش در قبال ۵ مرزبان
 •