به روز شده: ۰۶:۴۱ تهران - چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

اعتراض زندانیان اهل سنت به ممنوع الخروجی مولوی عبدالحمید

امروز: ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﺍﻭﯾﻦ ﻭ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ، با انتشار بیانیه ای، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ "مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩند.

ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ۱۳۹۲، ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ آغاز به کار کرﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ "ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﯽ" ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﺯ مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

در ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آمده است: «ﻣﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻭﯾﻦ ﻭ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻻﻧﺎ "ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ اینکه ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﻨﻮﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﺳﮏ ﻧﻤﯽﮔﺬﺭﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۲، ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺎ ﺑﻪ ‌ ﺷﺪﺕ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

گفتنی است، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان اما با وجود عدم شرکت در این کنفرانس، طی نامه‌ای خطاب به دکتر "عبدالله بن عبدالمحسن الترکی"، دبیر کل رابطة العالم الإسلامی، عدم شرکت خویش را در این کنفرانس اعلام کردند.

مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ در بخشی از این نامه به اوضاع بحرانی و وخیم مسلمانان و کشورهای اسلامی اشاره کرده و یادآور شد: «امت اسلامی در عصر حاضر با مشکلات و بحران‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است؛ اختلاف و بدگمانی بر کشورهای اسلامی سایه افکنده است، حقوق و کرامت انسانی لگدمال می شود، عدم تحقق مطالبات انسانی، شهروندی و آزادی‌های دینی و مذهبی جزو مهمترین دغدغه‌های اقلیت‌ها قومی، مذهبی و دینی در بسیاری از کشورهای اسلامی است، درگیری و اختلاف بعضی از حکومت‌ها با ملت خود، اوضاع را به جایی رسانیده است که حکومت‌ها از مذاکره با ملت‌های خویش خودداری نموده و متاسفانه در بین دولت‌های اسلامی نیز چنان اختلاف و سوءظن وجود دارد که برای حل بحران‌های جاری جهان اسلام با یکدیگر مذاکره و گفتگو ندارند.»

مدیر دارالعلوم زاهدان در ادامه این نامه، "ایجاد هیئت متفکرین و علمای اسلام" را به عنوان تنها راه حل بحران موجود پیشنهاد کرده است.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • مولوی عبدالحمید: افراط و تفریط در هیچ جناح و مذهبی قابل قبول نیست
 • ادامه اعتراض زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
 • پشت پرده ممنوع‌الخروجی جدید رئیس جمهور اصلاحات
 • پیام همراهی ۱۷ زندانی سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر با آرمان های مبارز راه آزادی
 • نامه مولوی عبدالحمید به روحانی در خصوص رسیدگی به وضعیت اعتصاب کنندگان اهل سنت
 • مولوی عبدالحمید: تنها راه رسیدن به وفاق ملی، مشارکت همه جناح‏ها و مذاهب در امور اجرایی است
 • مشکلات دستگاه‌های پارازیت برای زندانیان رجایی شهرکرج
 • عبدالفتاح سلطانى: مسوولان زندان‌مکلف به مراقبت از زندانیان هستند
 • مولوی عبدالحمید: مردم استان اجازه نخواهند داد عده ای استان را دستخوش ناامنی کنند
 •  
  آخرین اخبار
 • مدیرکل تبلیغات اسلامی: ورود به حریم خصوصی افراد همچون فحشاء حرام است
 • روزنامه بهار به شش ماه توقیف محکوم شد
 • هنرمندان و فعالان فرهنگی در نامه ایی خواستار آزادی سربازان ایرانی شدند
 • تاخیر در پرداخت حقوق ۵۰ کارگر پیمانی شهرداری طبس
 • گفتگوی تلفنی ظریف با همتای پاکستانی درباره مرزبانان ربوده شده ایرانی
 • آثار تحریمها در افزایش بیماریها
 • واکنش وکیل رحیمی به سخنان اژه ای
 • ۲۴ میلیارد دلار بنزین در ایران دود شد
 • حسام‌الدین آشنا: گروهی در صدا و سیما فکر می‌کنند انتخابات ادامه دارد/ مردم دولت‌شان را برگزیدند
 • نسبت پذیرش مردان و زنان در رشته‌های پزشکی و پرستاری اصلاح می‌شود
 • برگزاری جشن و کنسرت در یزد ممنوع شد
 • وزارت علوم: دانشگاه احمدی نژاد را به رسمیت نمی‌شناسیم
 • کمپین اعلام همبستگی دراویش گنابادی سراسر ایران با دراویش زندانی
 • هشدار ربیعی درباره موج جدید بیکاری/ ۴٫۵ میلیون درخواست شغلی در راه است
 • آخرین وضعیت تفکیک جنسیتی دانشگاه علامه/ بازگشت اساتید بازنشسته در صورت نیاز دانشکده ها
 • سوءمدیریت و فساد در روزنامه ایران در دولت پاکدست ها؛ کارمندان از ۳۰۰نفر به ۸۰۰نفر افزایش یافتند
 • آیت الله دستغیب: مردم انتظار خود از خبرگان را برای رفع حصر در انتخابات اخیر فریاد زدند
 • ابوالفضل قدیانی: آزادی محصورین خواست به حق اکثریت قاطع ملت است
 • کیوان صمیمی: رفع حصر کلید اتحاد و یکدلی و گشایش گره های فرو بسته است
 • محمدصادق ربانی املشی: با دلجویی از محصورین و بازگرداندن آنان به آغوش ملت انتخابات ۹۲ تکمیل شود
 •