به روز شده: ۱۲:۱۹ تهران - چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲

اعتراض و انصراف والدین ستار بهشتی از روند رسیدگی به پرونده فرزندشان

امروز: هفته گذشته به رغم اینکه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین حاضر شدند در پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد.

به گزارش سحام نیوز، در همین ارتباط٬ پدر و مادر ستار بهشتی در نامه ای به دادستانی تهران ضمن اعتراض به رای صادره٬ از ادامه روند رسیدگی به پرونده کشته شدن فرزندشان انصراف دادند.

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت بود که پلیس سایبری ناجا او را آبان‌ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان براثر شکنجه درگذشت.

در حالی که خانواده وی معتقدند او در اثر شکنجه کشته شده است و جمعی از زندانیان هم‌بند با ستار بهشتی نیز شهادت داده‌اند که او شکنجه شده بود، اما پزشکی قانونی می‌گوید مرگ او در اثر شکنجه نبوده است.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

دادستانی محترم تهران

اینجانبان گوهرعشقی وسرداربهشتی مادروپدرشادروان ستاربهشتی درخصوص پرونده فرزندمان که در قرارگاه پلیس فتا زیرشکنجه های بازجوستواندوم اکبرتقی زاده دراثرخونریزیهای داخلی به فیض شهادت درراه آزادی نایل گردید وپرونده بشماره ب/ ۹۱۰۹۱۸ درشعبه یک بازپرسی دادسرای جنایی تهران با کوششِ وکیل ما خانم گیتی پورفاضل پیگیری وعلیرغم مستندات پرونده که قتل بصورت عمد بوده لیکن مقامات قضایی تشخیص قتل شبه عمد دادند تا با دیه خون جوان ناکاممان پایمال شود به استحضارمی رسانیم.

ازآنجا که مدارک ومستنداتی که آقای بازپرس درپرونده گردآوری کرده اند نشان می دهد کلیه اعمال و افعالی که ازسوی متهم (اکبرتقی زاده ) درمورد ستار بهشتی انجام گرفته عمد بوده زیرا وی نه ازنگاه قانون حق بازجویی وشکنجه برای گرفتن اقرارونه نگهداری مشاروالیه دربازداشتگاه پلیس فتا راداشته است زیرا دادیاری که دستورکتبی تحویل گرفتن ستاررا اززندان اوین برای پلیس فتا نوشته تاکید کرده است که وی باید دربازداشتگاه آگاهی نگهداری شود لیکن متهم برای آنکه خوش خدمتی به دستگاه خود کرده باشد بازجویی ونگهداریش را بصورت غیرقانونی به انجام رسانیده وبطورواضح وآشکارنیزبه ستارگفته بوده است که میکشمت وستاربارها این جمله را درزندان اوین بند ۳۵۰ به همبندانش گفته و التماس می کرده که نگذاریدپلیس فتا فردا مراازاوین بیرون ببرد که آنها قصد کشتنم را دارند ازسویی دیگرگزارش خانم دکترمبارکی ازکالبد شکافی بدن ستار بهشتی به آقای دکتر ضیایی رئیس تالار تشریح بطورکامل نشان میدهدکه خونریزیهایی درکبد ، کلیه ، ریه وازهمه مهم تردرزیرپروانه مغز رخ داده که همه دراثر ضربه های مهلک ولگدهایی بوده که هنگام گرفتن اقرارازسوی متهم پرونده به بدن این شیر مرد جوان فرودآمده وبه دلیل نرسیدن اکسیژن کافی باندامهای خونریزی داده شده منجربمرگ وی گردیده است .

رایزنی با چندین پزشک متخصص که گزارش رادیده وخوانده وتایید کرده اند که خونریزیهای رُخداده دربدن مقتول موجبات مرگش را فراهم کرده اند وخودداری پزشکی قانونی ازاظهارنظرقاطع مرگ که نشان ازضعف وناتوانی مقامهای پزشکی قانونی بدلیل فشارهایی که میدانیم ومیدانیدازچه سمت وسویی است دارد وکارشان بمانندهمان پنهان کردن خورشید زیرتکه ابریست گذرا وقطره بارانی که چون پهنای دریا بدیدخجل ازخویشتن شد است که بیگمان آیندگان به داوری پرونده هایی ازاین دست خواهند نشست . خونریزیهای اندامهای داخلی مانند کبد وکلیه و ریه ومغزنشان میدهد که مطلب عنوان شده ازسوی متهم که گفته ضربهایش کنترل شده بوده نادرست ونشان ازشدت ومهلک بودنشان داردکه هرگزنمیتوان آنهارا کنترل شده قلمداد کردمگر پذیرش آن بقصد یاری دادن به متهم برای فرارازمجازات باشدکه آشکارا چنین اتفاقی افتاده است بنابراین با توجه بعمد بودن قتل ازنگاه وکیل پرونده با رایزنی پزشکانِ متخصص وشبه عمد بودن آن ازسوی دستگاه قضایی برای آنکه موضوع تنها به دیه پایان یابد محرزوبی هیچ گمانی خون فرزندمان درراه آزادی اندیشه وسرافرازی میهنش مانند بسیاری که دراین راه پای نهادند وسروجان دادند خونش راریخته میدانیم ،مانگاه جهانیان رابمسئولانی که خلاف اصول قانون اساسی رفتاروبه کاوش ذهن وتفتیش عقایدوشکنجه برای گرفتن اقراردست بآدمکشی میزنندوبه آسانی هم ازکیفرمیگریزندبازمیگردانیم تابدانند درسرزمینی که رادمردبزرگ تاریخش جهانیان رابا گفتاروکردارش افسون خود کرده وهیچ ستمی رابرنتابیده ونیزمردم اندیشمندش که همه انسانها رازیک گوهرودردعضوی رابردن قرارازدیگرعضوها می دانند کسانی هم هستند که برای خوش خدمتی ودریافت نان وآبی افزونتروجدانشان رابه اهریمن می فروشند وهرستمی را روا میدارند. این سنگواره شده ها ی زمانه درخونریزی وکشتارنه وجدان دردمیگیرند ونه اندیشه ای باخِرَد آشنا دارند که بویی ازانسان وانسانیت برده باشد .

ازآنجا که ما اولیاء دَم ستاربهشتی قصد فروش خون فرزندمان رابه پول نداریم لذاازشکایت به این دلیل اجتناب میورزیم که متوجه گشته ایم دستهایی درکارند تا خون جوان بیگناه وناکاممان را پایمال کنند که تا حال چنین کردند ومانیزمجازاتشان رابه خداوند یکتا وامیگذاریم که دادگری بی همتاست وبراین باورپای میفشاریم که خون بیگناه دامنگیرخواهدبود وامیدواریم درزنده بودنمان آن را به چشم ببینیم که آدمکشان حرفه ای دست پرورده چگونه به کیفرکرداراهریمنیشان میرسند تا دستمان ازگوربیرون نماند. درپایان افزون برآنچه دربالا آمد یادآوری میکنیم که ما برای نگهداشت وپاسداری ازخاک کشورمان و تداوم بخشیدن به باورهای انسانسازنیاکانمان که جهانیان را شیفته این فرهنگ انسان محوری کرده است ستارهای بسیاری را درراهش داده ورسالت خودرا ادا کرده ایم ومیدانیم که پس ازرفتن زمستان تنها رو سیاهی است که بزغال خواهد ماند بنابراین ما دنیا دیدگان سپید موی ، سپید روی هم ازدنیا خواهیم رفت و آینده رابه جوانانی ازگونه ستارها خواهیم سپردتا خلف زادگانی باشندبرای میهنی که هزاران سال است نامش برتارک تاریخ میدرخشدوازین دست نشیبهارا بسیارازسرگذرانیده وبازخودرابه فرازکشانیده وهرگز ازپای ننشسته است .

گوهر عشقی- سردار بهشتی-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • مادر ستار بهشتی: قتل عمد بوده،شبه عمد را نمی پذیریم
 • اعلام آمادگی حسین رونقی برای شهادت در دادگاه: بدن شکنجه شده ستار بهشتی را به چشم دیدم
 • توضیح وکیل اولیای دم ستار بهشتی درباره پیگیری پرونده
 • نپذیرفته شدن اتهام قتل عمد مامور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی توسط دادگاه
 • وکیل پرونده ستار بهشتی به دادسرای جنایی احضار شد
 • بازداشت پزشکی که ستار بهشتی را معاینه کرده بود
 • شواهد تازه از علت مرگ ستار بهشتی؛ گزارش خونریزی ریه، کلیه و مخچه، در زمان بازداشت
 • بازگشت پرونده «ستار بهشتی» به دادسرا
 •  
  آخرین اخبار
 • مولاوردی: فعالیت سیاسی زنان نقش مهمی در رشد جامعه دارد
 • نگاهی حقوقی به اظهارات کدخدایی
 • مقاومت اجاره بها در مقابل کاهش قیمت مسکن
 • جواد ظریف: تحریم های جدید نقض تفاهم نامه نیست/نقضی صورت گیرد مقابله به‌مثل می‌کنیم
 • بازجوی وزارت اطلاعات احمدی نژاد، علی اصغر غروی را در بند ۲۰۹ نگه داشته است
 • راه حل کمال اطهاری برای پر کردن فاصله افزایش تورم و حقوق: سبد کالا
 • پایان اعتصاب غذای محمد حسن یوسف پور سیفى و هوتن دولتى
 • نشست جمعی از فعالان زن در نقد منشور حقوق شهروندی
 • موافقت اوباما با افزایش فروش سلاح به کشورهای عربی در مقابل ایران
 • علی مطهری: کیهان باید افتضاح هم‌فکرانش را جمع کند
 • ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه هنر برای استعفای رییس دانشگاه
 • تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اعتراض به مدیریت دانشگاه
 • رضا کیانیان: در ۸ سال گذشته چه اتفاقی افتاد که مردم ما یاد کره شمالی افتادند؟
 • علی جنتی: ۷۱ درصد مردم تهران از ماهواره استفاده می کنند
 • هاشمی رفسنجانی: در صورت اعمال آخرین تحریمی که فعلا با تدبیر متوقف شد ، ایران به طور کلی محاصره می‌شد
 • از انکار اتهامات تا انتقاد از پخش تصاویر متهمان در تلویزیون در پنجمین دادگاه بیمه ایران
 • حقوق رییس صندوق بازنشستگی دولت پاکدست ۵۰ برابر حقوق بازنشستگان + سند
 • علی اکبر ولایتی: شرایط برای توافق نهایی میان ایران و ۱+۵ فراهم است
 • عراقچی پس از دیدار با اشتون: مذاکرات با ۱+۵ ادامه می یابد
 • ظریف: «کری» برای مذاکره زنگ زد
 •