به روز شده: ۰۴:۰۹ تهران - یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱

ﺳﺰای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

نویسنده: اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻠﯽ

امروز:
ﻫﻨﻮز از داغ دل ﻣﺮدم زﻟﺰﻟﻪ زده آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻬﯿﺐ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، اﺧﺒﺎر ﺧﻮﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن آذری ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ رﺳﺪ؛ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه، وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺮدم در ﺳﺮﻣﺎی زﯾﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق و در ﭘﯽ آن آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﭼﺎدر آوارﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر؛ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎد و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺎی ﺣﯿﺮت داﺷﺖ، در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺠﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻨﺪه ﺑﺎزار ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺧﺎک ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ :
ﮐﻪ ای ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﮔﻞ و ﺳﻨﮓ
آن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ
اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭗ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ! دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺪادﮔﺮان ﻋﻨﻮان ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ!
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺪه ای از اﻣﺪادﮔﺮان در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ روﻧﻘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ دارد، اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯽ از آﻧﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان آزاد ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ و اﺣﻀﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن اداﻣﻪ دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎﻧﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان -آرﺗﻤﯿﺲ ورزﻧﺪه- ﮐﻪ ﺟﺰو اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻣﺪادرﺳﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪه راﻫﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮان زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮ روی ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻫﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺳﺰای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻋﺎزم ﮐﻤﮏ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آراﻣﺶ و دﻟﮕﺮﻣﯽ را ﺑﺮای داﻏﺪاران ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎزداﺷﺖ و اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺳﺖ! اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ورزﻧﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ -ﺑﺎران ﮐﻮﺛﺮی- ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮش ﺗﺌﺎﺗﺮی را ﮐﻪ او در آن ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا؟ در ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
ای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ
من در ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎده ام ...؟


مطالب وارده در قسمت مهمان لزوما دیدگاه سایت امروز نیست.-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
 • روشنفکران بدون حضور بازاریان
 • بیانیه جبهه مشارکت در محکومیت شکنجه و قتل احتمالی ستار بهشتی
 • شهادتنامه ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰: ستار بهشتی شکنجه شده بود
 • کاهش 56 درصدی تولید خودرو در مهر ماه
 • عضو کمیسیون امنیت ملی: از کجا معلوم است که ستار بهشتی بدون محاکمه کشته شد
 • گلستان نسرین در فیس‌بوک به نشانه‌ی همبستگی با اعتصاب غذای نسرین ستوده
 • ادامه واکنش کشورها و سازمان های جهانی پیرامون مرگ ستار بهشتی/تهدید خانواده بهشتی به بازداشت
 • یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای: تیم احمدی‌نژاد در پی رابطه با آمریکا است
 • هنوز سروها سبز ایستاده اند
 • حدادعادل: مردم مشکلات اقتصادی را پای نظام نمی‌نویسند
 • یک کارگردان تلویزیون: صدا و سیما ورشکسته شده و پولی برای تولید برنامه ندارد
 • طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس
 • فراگیری بیماری سالک در نواحی مرکزی ایران،در سایه بی تفاوتی مسئولان
 • افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالارفتن سن امید به زندگی
 • بیانیه خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی پیرامون آخرین وضعیت مهدی هاشمی+سند
 • رئیس کمیسیون اصل نود: قصد داریم پرونده های نفتی را در کمیسیون بررسی کنیم/نتایج بررسی پروند های گندم را قرائت می کنیم
 • اسامی اشخاص و شرکت هایی که شامل تحریم های جدید آمریکا شدند
 • معاون وزیر صنعت: قیمت 7200 تومانی تخم مرغ متعادل است
 • انتقادات سعید راد از کلاس های بازیگری و رانت های سینمایی
 •