به روز شده: ۱۷:۳۷ تهران - پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۱

اصلاح طلب خوب، اصلاح طلب بد

نویسنده: آرش غفوری

امروز: گفته های آقای محمد رضا خاتمی دیدگاه های "عملی" اصلاح طلبان از سال ۶۷ تا همین امروز بوده است. قرائتی از ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی و اجرای بی تنازل اصول آن همانگونه که در منشور جنبش سبز هم ارائه شده است.

این اولین بار نیست که اصلاح طلبان و به معنای اخص آنان جبهه مشارکت و برخی از مشهورترین سران آن، اینگونه مورد انتقاد کسانی قرار می گیرند که در بی عملی سیاسی آنان همین بس که از سال 1376 بارها و بارها برای همین ها، هم سوت زدند و هم کف کشیدند و هم آنها را هو نمودند. این دوگانه عشق و نفرت، توگویی در ذات کسانی قرار گرفته است که برای آنها انتقاد از اصلاح طلبی، اسم رمز هویت خواهی است. یعنی اگر قرار باشد موجودیت سیاسی خودشان را توجیه کنند اول چهار تا فحش به اصلاح طلبان می دهند، آنها را به بی عملی سیاسی متهم می کنند، می گویند که "برنامه سیاسی" ندارند و برای "پیام آشتی جویانه به حاکمیت" باید به بند نقد کشیده شوند. و در حالی که کسی مثل "محمدرضا خاتمی" در داخل کشور با آن همه ملاحظات و محذوریت های امنیتی قرار دارد، از خارج نسخه می پیچند که "موقعیت آقای رضا خاتمی با موقعیت بسیاری از همراهان و همفکرانش که سالیانی است زجر زندان و غربت و ستمی که بر آنان و خانواده هایشان رفته است را تحمل می کنند یکسان نیست".

اما مگر رضا خاتمی در مصاحبه اش با روزنامه اعتماد چه گفته و کجا از مرزهای تعریف شده جنبش سبز فروتر رفته یا بر منشور این جنبش که توسط آقایان موسوی و کروبی امضا شده خط بطلان کشیده است که اینگونه متهم می شود به سکوت و بی عملی و حتی به تعبیر برخی دیگر قرار گرفتن در خطوط مرزی جریان راست اصلاح طلب که به تعبیر همین دوستان دیگر نه سبز است و نه اصلاح طلب دوم خردادی؟

چه کسی است که نداند عمق کینه و مشکلی که نهادهای امنیتی با امثال مصطفی تاج زاده و مصطفی قدیانی این روزها پیدا کرده اند، اگر از رضا خاتمی کمتر نباشد بیشتر نیست؟ به تعبیر بهتر برای آنها، سه نفر، بهزاد نبوی، مهدی هاشمی و رضا خاتمی، سه خال تکی هستند که اولی از همان روزهای آغازین پس از انتخابات به زندان رفت، دومی در هول و ولای دعوای سیاسی با هاشمی رفسنجانی همین تازگی روانه اوین شده است، و اگر محمدرضا خاتمی هم به زندان نمی رود فقط و فقط به دلیل انتساب فامیلی او به خانواده امام (ره) است که دست امنیتی ها را تاکنون بسته است و اگر غیر از این بود، و "آقا رضا" هم به زندان می رفت، امروز توسط همین افراد منتقد بی انصاف، نه تنها هو نمی شد، بلکه برایش سوت می کشیدند و او را هم آزاده جنبش سبز می خواندند. به تعبیر دقیق تر، همانگونه که نهادهای امنیتی، اصلاح طلب خوب را اصلاح طلب مرده می خواهند برخی از این دوستان هم، اصلاح طلب خوب را اصلاح طلب زندانی تعریف می کنند؛ غافل از آنکه خوبی و بدی یک اصلاح طلب به زندان رفتن یا نرفتنش نیست. به نقشی است که در زمان ایفا می کند. آنها که به زندان رفتند البته حسینی عمل کردند، اما اینانی که در بیرون هستند چندان صم و بکم هم نبودند، و چون خاموش نیستند اینهمه هم از سوی چپ و هم از سوی راست، مورد طعنه و انتقاد قرار می گیرند. ما در میان اصلاح طلبان دوم خردادی، اصلاح طلب بد نداریم. آنکه بد است اصلا اصلاح طلب نیست و اشتباهی با اصلاح طلبان بور خورده است. مصداق هایش هم آشکارتر از آن است که نیازی به تکرار باشد. آنکه هنوز از اصلاح طلبی و جنبش سبز می گوید و طی طریق امروز کشور را نقد می کند تا حتی با کمترین احتمال، کورسوی امیدی را زنده کند اصلاح طلب خوب است. می خواهد رضا خاتمی باشد در بیرون زندان و مصطفی تاج زاده درون اوین.

مصاحبه محمدرضا خاتمی البته بی عیب و ایراد نیست - و البته چه کسی است که بگوید انسان کامل است و ایراد ندارد؟ - اما نه از جنس ایرادهایی که بر او متصور و تا مرز کشیدن خط قرمز بر جنبش سبز متهم می شود. در هیچ جایی از مصاحبه اش نه از اصلاح طلبی پیشرو در معنی دوم خردادی آنان جدا شده و نه از جنبش سبز در خوانش آنچه که موسوی و کروبی ارائه داده اند سر باز زده است. بلکه به طریق اولی، همان را که خط مشی اصلاح طلبان در دو حزب اصلی آنان، مشارکت و مجاهدین انقلاب نامیده می شد تکرار کرده است که به نظام جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی وفادار هستند و در دام براندازی کور و ناپخته ای که هم گروهی از نهادهای امنیتی و هم بخشی از اپوزسیون خام در خارج از کشور برای آن لحظه شماری می کنند قرار نخواهد گرفت. گفته که روند اداره امروز کشور را به صواب و به سود منافع ملی نمی بیند، اما این بدان معنی نیست که در دام مستی زدگان تشنه قدرت قرار بگیرد و چون اعتقادی به براندازی نظام سیاسی کشور ندارد با آنها نرد بازی قدرت کند.

تازه محمدرضا خاتمی همه اینها را هم در پاریس، در واشنگتن، یا در کره مریخ نگفته است که دست هیچ جنبنده ای به او نرسد. او درون مرزهای جغرافیایی کشور با توجه به تمام ملاحظات امنیتی موجود، نظر سیاسی خودش را و گروهی را که بدان انتساب دارد فقط تکرار کرده است. حالا اگر عده ای پس از حوادث خرداد 88، میراث دار جنبش سبز شدند و از درون جنبش سبز، تم براندازی نظام سیاسی و تمام 34و 35 ساله انقلاب را جست و جو می کنند این دیگر مشکل خودشان است، مشکل رضا خاتمی نیست که اصول بنیادین تفکر سیاسی و برنامه عملی که مطرح می کند هم، چندان فرقی با گذشته ندارد و البته در اصول نباید هم داشته باشد و برای آن بارها و بارها از مردم هم رای گرفته است.

در مورد آنچه هم که به نام "بحث نظری" مرتبط با قرائتی دموکراتیک از ولایت فقیه به آقای خاتمی نسبت داده شده است، برخلاف آنچه ادعا می شود که این یک "بحث عملی نیست" و گفته های آقای خاتمی بیشتر پایه نظری دارد، باید گفت که اتفاقا نه خیر! این گونه نیست. دیدگاه های مطرح شده توسط آقای خاتمی دیدگاه های "عملی" اصلاح طلبان از سال 76 تا همین امروز بوده است. قرائتی از ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی و اجرای بی تنازل اصول آن همانگونه که در منشور جنبش سبز هم ارائه شده است. حال اینکه آیا به این قرائت عمل می شود یا نه بحث دیگری است که موضوع این مقاله نیست، اما اینکه چون اگر از منظر نظری، گفته های محمدرضا خاتمی را نقد کنیم آسیب پذیری او بیشتر می شود، پس تمام گفته های او را که تماما بار "عملی" دارد، یک چسب "نظری" به آن بچسبانیم و از توی آن دور باطل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و رهبری را در بیاوریم تا رضا خاتمی را محکوم کنیم دیگر از آن جمله ادعاهای صد تا یک غاز است که از 76 تا امروز مخالفان اصلاح طلبان بارها و بارها آنرا بیان داشته اند. همینطور است داستان انقلاب اسلامی 57 و اصلاحات مدل سال 76 تا امروز، با این استدلال که چون آن موقع انقلاب کردید نمی توانید امروز از اصلاحات دفاع کنید و یا باید از انقلاب 57 هم اعلام برائت کنید. انقلابی که جز سلطنت طلبان - آن هم نه همه شان - هیچ نیرویی حتی درون همین اپوزسیون نصف و نیمه جمهوری اسلامی هم در ماهیت و ضرورت آن در زمان شک ندارد، حالا امثال رضا خاتمی باید توبه نامه بنویسند که چرا انقلاب کردند؟ آخر این چه منطق و استدلالی است و از کجای آن ذره ای عقلانیت استنباط می شود؟

می ماند آخرین نکته در نواختن "حزب مشارکت که برنامه سیاسی ندارد" و آینده خودش را هم نمی تواند پیش بینی کند و امثال آقای خاتمی هم اساسا با این استدلال ها، فعال سیاسی نیستند. اظهاراتی که بخشی از همین جنس اپوزسیون هر بار که صحبتی از وفاداری اصلاح طلبان به انقلاب می شود تکرار می کنند، اما به میرحسین موسوی که می رسند به لکنت زبان می افتدند. "آرمان های امام راحل" میرحسین موسوی خار در گلوی آنان است، اما خب، موسوی رهبر جنبش سبز است و امروز هم در حصر قرار دارد و فحش دادن به او هزینه زاست. همین بهتر که هر کس که فحش خوری بهتری دارد فعلا بنوازیم و از همان سال 76 تا همین امروز فحش خوری مشارکتی ها، حسابی برای برخی دلچسب بوده است. 14 و 15 سال اینها را حزب دولت ساخته نامیدند که با دولت خاتمی آمده اند و با رفتن خاتمی هم می روند، خاتمی آمد و رفت و مشارکت ماند و در هر انتخاباتی - تاکید می کنم در هر انتخاباتی - متشکل ترین گروه سیاسی کشور بود و اراده می کرد در هر جای ایران میتینگ و برنامه خبری می گذاشت. اگر به خصوص این دوستان منتقد امروز، ایران در سال 88 را به خاطر داشته باشند، باید این ادعای من را به چشم خودشان دیده باشند. همین هم شد که پس از 22 خرداد 88، یکی پس از دیگری سران مشارکت به زندان افتادند و بر سر در مشارکت - و مجاهدین انقلاب - قفل ورود ممنوع زدند. سیاست تیله بازی که نیست تا همینجوری در یک نتیجه گیری انتزاعی و ذهنی، نسخه فعالیت سیاسی احزاب را بپچیم که چه گروهی حزب هست و چه گروهی حزب نیست؛ کارنامه عمل می خواهد و کسی که اگر ادعایی مطرح می کند، خودش هم اندک کارنامه ای داشته باشد؛ وگرنه از این داستان سرایی ها، امثال همین فعالان جناح راست اصول گرا هم بارها می کنند که اصلاح طلبان مرده اند و دوران فعالیت سیاسی آنان به پایان رسیده است و حزب فلان و بهمان بودند و ریشه و تیشه نداشتند و قس علی هذا. اما نوبت مباهله که می رسد همه جا می زنند.

منبع: جرس-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
 • شرم بازجویی از آقا مصطفی
 • اصلاح طلب خوب، اصلاح طلب مرده نیست
 • اقتصاد احمدی‌نژادی؛ آمارهایی که کسی باور نمی‌کند
 • منع فیس بوک و توییتر برای احزاب بی فایده است
 •  
  آخرین اخبار
 • حسین مرعشی: الان شرایط جنگ اقتصادی است و آقایان دارند با لباس بزم به جنگ می روند، انگار که به پیک نیک می روند!
 • احمد قابل و شجاعتِ عقلانی-ايمانی-انسانی
 • آغاز رزمایش بسیج و سپاه در تهران
 • خانواده محکومین به اعدام مقابل بیت رهبری مجددا تجمع کردند
 • بحران برای بیمارانِ خاص؛ تحریم است، دارو نیست
 • منصور ارباب‌سیر اتهام توطئه برای ترور سفیر عربستان را پذیرفت
 • علی لاریجانی: فشارهای اقتصادی بر کشور زیاد است/اید قبول کنیم که در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم
 • اعتراض تند روسیه به اتحادیه اروپا به دلیل اعمال تحریم های جدید علیه ایران
 • تغییر نظر وزیر بهداشت: مردم نگران پارازیت نباشند!!!
 • قیمت «100 متری» در نقاط مختلف تهران
 • واکنش مدیر شبکه 3 به برکناری اش: اگر من پورمحمدی خودی نیستم پس کی دیگر خودی است؟
 • نامه شورای هماهنگی راه سبز امید به رئیس شورای ملی سوریه
 • ‫نام من میرحسین موسوی است، مرا می شناسی؟
 • كاهش 60 درصدی بودجه پيشگيری از وقوع جرم
 • برگزاری رزمايش ارتش در جنوب شرق كشور
 • تغییرات تقویم رسمی سال 1392 ابلاغ شد
 • جدیدترین پهپاد ایران با برد بلند در دست ساخت
 • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
 • وصیتنامه سیاسی احمد قابل، پژوهشگر دینی
 • بیکار شدن ۱۵۰ کارگر چرم مغان اردبیل
 •